Σε εξορθολογισμό των κλάδων και ομοιόμορφους κανόνες για το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση προχωρά το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιό του.

Ο εξορθολογισμός περιλαμβάνει συγχώνευση/κατάργηση κλάδων ή ειδικοτήτων προσωπικού στο Δημόσιο, καθώς και μελέτη για τη σύσταση διυπουργικών κλάδων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι η αποτύπωση των πρώτων συμπερασμάτων της ομάδας εργασίας από την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος των κλάδων στο Δημόσιο και η παροχή κατευθυντήριων γραμμών, «ώστε να συντονιστούν οι ενέργειες των φορέων».

Τελικός στόχος είναι ο εξορθολογισμός των κλάδων στο Δημόσιο και η υιοθέτηση ενός κοινού «κλαδολογίου» που θα εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς χωρίς διαφοροποιήσεις που να μην δικαιολογούνται από τη φύση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κλάδων που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του δημοσίου τομέα, είτε λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας, είτε λόγω αλληλοεπικάλυψης με παρεμφερείς, κλάδους.

Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται, με διαφορετική ονομασία, κλάδοι με όμοια τυπικά προσόντα και καθήκοντα.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι αρκετοί φορείς εξακολουθούν να εμμένουν στην αναντιστοιχία μεταξύ κλάδων μόνιμου προσωπικού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ στην πράξη πρόκειται για ομώνυμες / συναφείς ή παρεμφερείς επαγγελματικές κατηγορίες, είτε λόγω ομοίων απαιτούμενων τυπικών προσόντων είτε λόγω ίδιων / συναφών αρμοδιοτήτων.

Ακόμη, παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικότητες που ανήκουν στο ίδιο «επάγγελμα» να αποτελούν διακριτούς κλάδους στους Οργανισμούς των δημοσίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να παγιώνεται μια λογική κατάτμησης και πολυδιάσπασης. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις, εντοπίστηκε η τάση δημιουργίας μεμονωμένων κλάδων με βάση το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) του κατέχοντος τη θέση κατά τη διαδικασία πρόσληψης / μετάταξης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές του ισχύοντος «Προσοντολογίου» (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).

Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, όπως έχει αναφερθεί στην υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111/4.3.2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας του Υπ.Δ.Α., σχετικά με την απασχόληση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εγκύκλιος