Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με τις άδειες φοίτησης δημοτικών υπαλλήλων στο ΕΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η συγκεκριμένη διάταξη εισάγεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης των αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  και σε όσους υπαλλήλους φοιτούν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση προτείνεται και για λόγους ισότητας μεταξύ των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι το σχετικό δικαίωμα παρέχεται ήδη στους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4452/2017 (Α’ 26).

Αναλυτικά:

Άρθρο 92

Άδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ

“Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών  απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας”.

 

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr