Την παύση των πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αιρετών που αρνήθηκαν να δώσουν στοιχεία εργαζομένων κατά τη διαδικασία διαθεσιμότητας, προβλέπει άρθρο του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: “Με την παρούσα διάταξη, λαμβάνεται πρόνοια για να δοθεί τέλος στις δικαστικές περιπέτειες  δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ (δημάρχων, προέδρων ν.π.δ.δ) για τη μη χορήγηση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι, με τις διατάξεις του ν.4093/2012, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της θέσης τους, ή σε αυτοδίκαιη αργία, καθώς και τον αριθμό των θέσεων που καταργήθηκαν σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, τα αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του, καταλάμβαναν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις και τις πράξεις με τις οποίες αυτοί θα τίθεντο σε αργία βάσει αυτού, δεδομένου ότι το παραπάνω ορίσθηκε, στον εν λόγω νόμο, ότι συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα ρύθμιση, προδήλως αναγνωρίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας των ενεργειών και δη παραλείψεων των παραπάνω προς χορήγηση των στοιχείων των εργαζομένων τους και εμπεδώνεται κλίμα εργασιακής ειρήνης εντός των εν λόγω υπηρεσιών ή φορέων”, καταλήγει η αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 97

Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων

Παύουν οριστικά οι πειθαρχικές διώξεις που ασκήθηκαν  βάσει της παρ. 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 (Α’ 222) κατά δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ασκηθείσες ή και περατωθείσες διώξεις και πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή, θεωρούνται ως μη γενόμενες.

Οι παράγραφοι 4 και 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του ν.4093/2012 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr