Κύριε Υπουργέ

Όπως είναι γνωστό, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, έχετε υπογράψει την σύμβαση με την Fraport Greece για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία σύντομα η εταιρεία θα διαχειρίζεται στο πλαίσιο της 40-ετούς παραχώρησης με αποτέλεσμα το Πυροσβεστικό Σώμα να παρέχει 502 πυροσβέστες οι οποίοι θα απασχοληθούν στα 13 αεροδρόμια.

Η Ομοσπονδία μας, επιθυμεί να λάβει γνώση με τη χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Fraport Greece  για την υποστήριξη της στον τομέα της πυρασφάλειας των αεροδρομίων των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει.

Ήδη με το παρόν ζητούμε έχοντας ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς τούτο να μας χορηγηθεί επίσημο αντίγραφο της άνω σύμβασης προκειμένου να το μελετήσουμε.

Το έννομο συμφέρον μας εδράζεται στον θεσμικό ρόλο της Ομοσπονδίας μας που απορρέει από το καταστατικό μας και ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στο σκοπό της υπεράσπισης των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και την αναβάθμιση αυτού.

Γνωρίζουμε ότι το πρόσφατα εκδοθέν Π.Δ. 11/2017 (ΦΕΚ Α΄ 25/2.3.2017) για την ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών εντός Αερολιμένων μολονότι δεν το αναφέρει ρητά είχε ως ουσιαστική του βάση την ανάληψη της διαχείρισης σειράς αεροδρομίων από την Fraport Greece.

Περαιτέρω στη συνέχεια του άνω Π.Δ/τος εκδόθηκε το Π. Δ. 13/2017 (ΦΕΚ Α΄27/3.3.2017) με το οποίο επέρχονται σειρά δυσμενών για τους υπαλλήλους τροποποιήσεων στον υφιστάμενο Κανονισμό Μεταθέσεων και στη βάση του οποίου έλαβαν χώρα πρόσφατα αποφάσεις για μεταθέσεις υπαλλήλων του Π.Σ. στις νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες αεροδρομίων.

Συνεπώς αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα, χωρίς κανείς να το ομολογεί, ότι η σύμβαση αυτή απετέλεσε την ουσιαστική βάση των δυσμενών για τους υπαλλήλους νομοθετικών ρυθμίσεων και αποφάσεων.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα σας καλούμε όπως μας χορηγήσετε το αιτούμενο αντίγραφο της σύμβασης που έχει συναφθεί, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Fraport Greece.

Το αίτημα μας αυτό είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμο και πρέπει εκ μέρους σας να ικανοποιηθεί δεδομένου ότι η εν λόγω σύμβαση αντίγραφο της οποίας ζητάμε συνιστά Δημόσιο έγγραφο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες επί του θέματος ενέργειες σας.

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση