Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνει τις βασικές αλλαγές του ν. 4440/2016 (Α΄224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων», που επέρχονται με την εφαρμογή του δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Περιγραφικά, κυριότερα,

  • Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους, για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου.
  • Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση – πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017 δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016 (νόμος για την “κινητικότητα”).
  • Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., μετά από ανακοίνωση-πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι και 31.7.2017. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση των οικείων Υπουργών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις και λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018. Αιτήσεις για απόσπαση που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4472/2017 και δεν έχουν ανακληθεί από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να εξεταστούν αρμοδίως χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή αίτησης.

Εδώ η Εγκύκλιος

ΠΗΓΗ: epoli.gr