Το Διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την απλοποίηση της διαδικασίας για τις αιτήσεις έγκρισης χορήγησης παροχών πλέον των όσων προβλέπονται από τον ΕΚΠΥ σχετικά με τα αιτήματα των ασφαλισμένων στο ΑΥΣ για υγειονομικό υλικό, για εκτελέσεις πράξεων (εκτός των νοσηλίων εξωτερικού τα οποία μέχρι σήμερα διαχειρίζονται οι αρμόδιες Δ/νσεις της Υπηρεσίας)

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για την έγκριση των παροχών θα πρέπει να υποβάλλονται:

1. Αίτηση του ασφαλισμένου στην αρμόδια ΠΕΔΙ της περιοχής του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά έχουν καθοριστεί. Σημειώνουμε ότι την αίτηση μπορεί να καταθέσει ο ίδιος ασφαλισμένος ή συγγενής α΄βαθμού ή τρίτο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.

2. Η αίτηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΠΕ.ΔΙ. θα διαβιβάζεται στην γραμματεία του ΑΥΣ για έλεγχο πληρότητας του φακέλου (η γραμματεία συγκροτείται από υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ).

3. Το αίτημα θα εισάγεται στο ΑΥΣ για τις κατά νόμο ενέργειες.

4. Η γραμματεία του ΑΥΣ θα διαβιβάζει την πράξη του ΑΥΣ στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. για έκδοση απόφασης Διευθυντή, εκκαθάρισης και οριστικοποίησης της δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.

5. Τα αιτήματα που αφορούν αποδόσεις δαπανών υλικών ή αποζημιώσεων εκτός ΕΚΠΥ ή ειδικών περιπτώσεων για τα οποία απαιτείται και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες ΠΕΔΙ στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κ.Υ. οι οποίες θα ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για τις απαιτούμενες πράξεις του ΑΥΣ και τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα εγκρίνεται η δημιουργία βάσης δεδομένων στην ΚΥ σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις του ΑΥΣ και θα τηρείται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην οποία θα έχουν πρόσβαση ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Δ/νσης Φαρμάκου με κριτήρια αναζήτησης τον ΑΜΚΑ του κάθε ασφαλισμένου.

Δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr