Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β΄-αριθμ.φύλλου 2945/29-8-2017 η ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.