Κατατέθηκε τροπολογία από το υπουργείο Εργασίας που αποσαφηνίζει το περιεχόμενο που καλύπτει η έννοια του δόλου του εργοδότη αναφορικά με την υποχρέωση αποζημίωσης εργαζομένου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και δημιουργούνται ηλεκτρονικές βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ ΣΕΠΕ).

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, ορίζεται ότι ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον μεν ασφαλιστικό φορέα τις δαπάνες που αυτός χορήγησε στον παθόντα από εργατικό ατύχημα, στον δε παθόντα τη διαφορά ανάμεσα στις παροχές αυτές και την πλήρη αποζημίωση που δικαιούται κατά τις κοινές διατάξεις του αστικού κώδικα, σε κάθε περίπτωση που βεβαιώνεται δικαστικά ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, είτε ως προς αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του εργατικού ατυχήματος είτε και ως προς την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη, δημιουργούνται ηλεκτρονικές βάσεις καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, μέσω των οποίων επιχειρείται η ψηφιακή/ηλεκτρονική διεκπεραίωση της- προβλεπόμενης από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο -διαδικασίας ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις. Στις βάσεις αυτές, οι οποίες θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ, θα εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αντιστοίχως.

Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δραστηριότητες, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στο σχετικό πεδίο της παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης σε επιχειρήσεις (τεχνικοί ασφάλειας, ιατροί εργασίας, ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ και επιχειρήσεις) και, κυρίως, την ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των θεσμών προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr