Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας προκειμένου να συμμετέχετε στην Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2017, στη Θεσσαλονίκη, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Η Ετήσια Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προβλέπεται στο άρθρο 31α του καταστατικού της και σ’ αυτήν συμμετέχουν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τα προεδρεία των Ομοσπονδιών-μελών και τα προεδρεία των Νομαρχιακών Τμημάτων.

2. Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 19, του Ν. 4472/2017, για τις συνδικαλιστικές άδειες:

«Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 2:

«Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:

θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν».

3. Με βάση τα παραπάνω, τα μέλη των Νομαρχιακών Τμημάτων, των Ομοσπονδιών και οι Γενικοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια. Όσοι συμμετέχουν θα λάβουν σχετική βεβαίωση από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να την καταθέσουν στην υπηρεσία τους.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συνδικαλιστική άδεια για την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ στις 13 και 14 Οκτωβρίου