Οι φτωχοί εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού στην ΕΕ. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης του Eurofound δείχνουν 10% των εργαζόμενων στην Ευρώπη να διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
Ένας από τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση μέχρι το 2020 του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια. Η στρατηγική θέτει σε αυτή την κατεύθυνση την μείωση της ανεργίας, ως βασικός αντισταθμιστικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Ως εκ τούτου η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας εστιάζει στην ανάγκη επενδύσεων σε δεξιότητες και στην κατάρτιση, στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, και στην κοινωνική προστασία. Παρόλα αυτά, και όπως επιβεβαιώνεται από νέα στοιχεία, η είσοδος στη αγορά εργασίας δεν εγγυάται την πρόληψη του κινδύνου φτώχειας με δεδομένο ότι ακόμη και πριν την κρίση η Ευρώπη είχε ένα σεβαστό ποσοστό φτωχών εργαζόμενων.
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την ανάγκη πολιτικών για αμοιβές ικανές να εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωση και την αποτροπή του κινδύνου φτώχειας. Επιπλέον η ανάδυση του κινδύνου της φτώχειας εντός της εργασίας χρίζει εστιασμένης προσοχής λόγω της ανισοκατανομής της μεταξύ των κρατών μελών: σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής για την Κοινωνική Προστασία (2016), η φτώχεια εντός της εργασίας αποτελεί πρόκληση στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία και την Ρουμανία.
Το 2014 ο κίνδυνος φτώχειας εντός της εργασίας, στις περισσότερες χώρες, ήταν υψηλότερος από ό, τι το 2007. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (4%), στη Βουλγαρία (3,3%) και στη Γερμανία (2,4%) Από την άλλη όμως η Βουλγαρία και η Εσθονία είχαν ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις στο διάμεσο καθαρό εισόδημα μεταξύ 2007 – 2014.
Σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, όπου η φτώχεια εντός της εργασίας ήταν χαμηλότερη το 2014 από ό, τι το 2007, αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης των μέσων εισοδημάτων και όχι κάποιας βελτίωσης της εισοδηματικής κατάστασης των φτωχιών εργαζόμενων. Έτσι, ενώ η παραμονή στην εργασία αποτελεί σημαντικό αντισταθμιστικό παράγοντα στο δείκτη του σχετικού εισοδήματος, το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των εργαζόμενων έχει μειωθεί με τρόπο παρόμοιο όπως για ολόκληρο τον πληθυσμό.

Βασικά πορίσματα της έκθεσης είναι:

-Στα περισσότερα κράτη μέλη η αύξηση των ποσοστών άτυπης απασχόλησης συνδέεται άμεσα με την αύξηση των ποσοστών φτώχειας εντός της εργασίας.

-Οι φτωχοί/ες εργαζόμενοι/ ες έχουν χαμηλότερα επίπεδα αντικειμενικής και υποκειμενικής ευεξίας, αντιμετωπίζουν πιο συχνά προβλήματα στέγασης, και έχουν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικότητας από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

-Τα περισσότερα κράτη- μέλη δεν λαμβάνουν απευθείας μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας εντός της εργασίας.

-Ενώ οι επαρκείς κατώτατοι μισθοί αποτελούν βασικό πυλώνα σε όλα τα μοντέλα κοινωνικής προστασίας, είναι εξίσου σαφές ότι η στόχευση στο ελάχιστο εισόδημα των νοικοκυριών αντανακλά με μεγαλύτερη ακρίβεια την κατάσταση των φτωχών εργαζόμενων.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ

ΠΗΓΗ: kpolykentro.gr