Παραθέτουμε τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε μετά και από την ανασυγκρότησή του στις 28/9/2017:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ν ύ χ τ α ς   Γ ι ώ ρ γ ο ς  (βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γ ι α λ ό γ λ ο υ   Γ ι ά ν ν η ς  (βιβλιοπωλεία PUBLIC)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κ ά ν τ ζ ο ς   Γ ι ώ ρ γ ο ς  (βιβλιοπωλείο ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Τ ο υ λ ι ά τ ο ς   Χ ρ ί σ τ ο ς (εκδόσεις GUTENBERG)
ΕΦΟΡΟΣ:  Τ ζ ώ κ α ς   Κ ώ σ τ α ς  (βιβλιοχαρτοπωλείο ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ)
ΤΑΜΙΑΣ:  Γ κ ό β α ς   Δ η μ ή τ ρ η ς  (εκδόσεις ΚΨΜ)
ΜΕΛΟΣ:  Μ α ρ α γ κ ό ς   Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  (εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ)

Εδώ το κείμενο