Πριν το Μάρτιο του 2018, δεν προβλέπεται να ξεκινήσει η υποχρεωτική καταχώριση της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Και τούτο διότι απαιτείται η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος, με την δημιουργία νέων εφαρμογών οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις νέες απαιτήσεις του άρθρου 36 του ν. 4487/2017.
Το υπουργείο εργασίας έχει προχωρήσει σε διακήρυξη διαγωνισμού για την δημιουργία των σχετικών εφαρμογών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Με βάση την προκήρυξη, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την αποσφράγιση των προσφορών στις 27/11/2017.
Εφόσον λοιπόν τηρηθεί το τεθέν χρονοδιάγραμμα οι νέες εφαρμογές αναμένονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την Ανοιξη του 2018.
Με το έργο αυτό προβλέπονται οι παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα:
Α. Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών
Σκοπός είναι να προστεθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η τήρηση του – έως σήμερα – χειρόγραφου βιβλίου υπερωριών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η υποβολή θα γίνεται πριν την πραγματοποίηση της υπερωρίας.
Τα στοιχεία που θα περιέχει είναι το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού, η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας, η ώρα έναρξη και λήξης της υπερεργασίας, η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νόμιμου ωραρίου. Η ώρα λήξης της υπέρβασης θα πρέπει να οριστικοποιείται το αργότερο με την ολοκλήρωση του ωραρίου.
Β. Ψηφιακό Ωράριο
Σκοπός είναι η ψηφιοποίηση του ωραρίου σε δομημένη μορφή, με την ενσωμάτωση των εξής επιμέρους αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
– Αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης του ωραρίου – διαλείμματος ανά εργαζόμενο, με την παρακάτω μορφή στα έντυπα όπου υπάρχει Ε4 Πίνακες Προσωπικού (οποιαδήποτε έκδοση Ετήσιος, Συμπληρωματικός, Τροποποιητικός) και Ε3:
-Αλλαγή της Ατομικής μορφής συμπλήρωση του εντύπου «Συμπληρωματικός ωραρίου» με δυνατότητα προσυμπλήρωσης στοιχείων και mobile friendly μορφής. Το έντυπο θα υποβάλλεται ανά εργοδότη και παράρτημα για συγκεκριμένη ημερομηνία και με ενσωματωμένη δυνατότητα προσυμπλήρωσης στοιχείων εργαζομένου που θα τροποποιεί το ωράριο.
– Δυνατότητα υποβολής των εντύπων με xml για το σύνολο του εντύπου.
3. Δυνατότητα τροποποίησης ωραρίου και αναγγελίας υπερωριών μέσω SMS 
Αφορά τη δυνατότητα η υποβολή δήλωσης τροποποίησης του ωραρίου και αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης να γίνεται με την αποστολή SMS.
Για την κάλυψη της ανάγκης λήψης υποβολών τροποποίησης ωραρίου μέσω Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου και Αναγγελίας Υπερωριακής Απασχόλησης μέσω SMS θα ενσωματωθούν οι παρακάτω λειτουργίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:
– Δημιουργία Οθόνης διαχείρισης Τηλεφωνικών Αριθμών που θα εξουσιοδοτούνται από τον Εργοδότη για την αποστολή Υποβολών μέσω SMS
– Δημιουργία Web Service λήψης των μηνυμάτων SMS.
4. Ομαδική τροποποίηση ωραρίου εργαζομένων
Αφορά στην δυνατότητα επιλογής από τον εργοδότη ταυτόχρονα περισσότερων του ενός εργαζόμενων για τροποποίηση του ωραρίου, μέσω συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού με τη χρήση της «ατομικής» μορφής αυτού.
Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης θα επεκταθεί η δυνατότητα του «Ατομικού Συμπληρωματικού Ωραρίου» του Ε4 ώστε να καλύψει την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για πάνω από έναν Εργαζόμενο. Θα παραμείνει η προσυμπλήρωση των στοιχείων που δεν αφορούν το ωράριο και θα ακολουθεί τους κανόνες συμπλήρωσης του Ψηφιακού Ωραρίου όπως αυτό θα υλοποιηθεί.
Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

ΠΗΓΗ: ergasiaka-gr.net