Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό για τον καθαρισμό των γραφείων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, καθώς το προτεινόμενο τίμημα θεωρήθηκε ως το πιο συμφέρον. Η σύμβαση θα έχει 12μηνη διάρκεια και η δαπάνη σε βάρος του υπουργείου Εργασίας ανέρχεται σε 15.571,92 ευρώ.

Πρόκειται για το Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης 1ου Τομέα Ψυχ. Υγείας Ν. Αττικής (ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ), ο οποίος πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σε συνολική επιφάνεια 700 τ.μ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας, “ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και κατά τις απογευματινές ώρες (ενδεικτική έναρξη εργασιών: 15:30 και ενδεικτική λήξη 18:30). Ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών είναι πέντε ανθρωποώρες ανά ημέρα για το σύνολο των εργαζομένων. Ο ανάδοχος θα διαθέτει καθημερινά δύο άτομα για την εκτέλεση των εργασιών (1 άτομο προστατευομένης θέσης εργασίας και 1 συνοδός), πλέον του επόπτη”.

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της πράξης και παράδοσης των παραδοτέων είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα συναφθεί με τον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (12.558 ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ήτοι δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (15.571,92 ευρώ) με το ΦΠΑ.

Η καθαρή αξία της σύμβασης υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΠΗΓΗ: epoli.gr