Υπέρ της συνέχισης του ΕΔΟΕΑΠ ψήφισαν χιλιάδες ασφαλισμένοι του Ταμείου επικουρικής ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εφάπαξ των δημοσιογράφων. Πρόκειται για μία επιλογή που οδηγεί στην επιβίωση του Ταμείου, μετά την κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς του αγγελιόσημου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, εξασφαλίστηκε η απαρτία, καθώς 6.127 μέλη του ΕΔΟΕΑΠ έλαβαν μέρος στη ψηφοφορία για την τροποποίηση του καταστατικού. «Ναι» στην τροποποίηση ψήφισαν 5.619 (91,7%), «όχι» 350 (5,7%), ενώ υπήρξαν 115 λευκά (1,9%) και 43 άκυρα (0,7%).

Η σχετική ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ έχει ως ακολούθως:

Επί συνολικού αριθμού μετόχων – μελών δέκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (10.156), αφαιρούνται σύμφωνα με το Καταστατικό όσοι απουσιάζουν στο εξωτερικό και όσοι νοσηλεύονται και η μετακίνησή τους είναι αδύνατη.

Κατόπιν τούτου, επί του συνολικού αριθμού μετόχων – μελών που λαμβάνεται υπ’ όψιν για το σχηματισμό της απαρτίας και ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες εκατόν δέκα (10.110), ψήφισαν έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (6.127), ήτοι περισσότεροι του ημίσεως που απαιτείται από το Καταστατικό για το σχηματισμό απαρτίας.

Οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, έλαβαν ψήφους:

  • ΝΑΙ:  πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκαεννέα (5.619)
  • ΟΧΙ:   τριακόσια πενήντα (350)
  • ΛΕΥΚΑ:  εκατόν δεκαπέντε (115)
  • ΑΚΥΡΑ:  σαράντα τρία (43).

Συνεπώς, οι προταθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιήσεις του Καταστατικού του Οργανισμού, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων – μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθ’ όσον έλαβαν αριθμό ψήφων που υπερβαίνει την απαιτούμενη εκ του Καταστατικού πλειοψηφία των ¾ των ψηφισάντων, ήτοι αριθμό μεγαλύτερο των 4.596 ψήφων.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr