Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή το έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής αριθμ. πρωτ. 11365/14-11-2017 -με την οποία προκηρύσσεται θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης- το οποίο στα κωλύματα υποψηφιότητας (σελ.5 εδάφιο 4) αναφέρει:

«Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει υπάλληλος, ο οποίος, ως αξιολογητής κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του», σας ενημερώνει για τα εξής:

1.   Η απαγόρευση συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων – Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών, λόγω συμμετοχής στην απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είναι προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη.

2.   Καλούμε τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλλουν αιτήσεις για τις θέσεις προϊσταμένων – Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών.

3.   Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης υποψηφιότητάς τους να ενημερώσουν άμεσα την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποστέλλοντας και το σχετικό απορριπτικό έγγραφο, για να προβούμε σε όλες τις νομικές ενέργειες (ασφαλιστικά μέτρα, μηνύσεις κτλ) προκειμένου να συμμετέχουν οι υπάλληλοι στις κρίσεις.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Επιστολή προς Ομοσπονδίες ΝΤ – Απαγόρευση συμμετοχής στις κρίσεις προϊσταμένων λόγω απεργίας – αποχής