Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 132895/1752/2017
ΦΕΚ 4493/Β/20-12-2017
Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) και ιδίως το άρθρο 21 παρ. 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
2. Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ιδίως του άρθρου 28 αυτού.
3. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ειδικότερα του άρθρου 13 αυτού.
4. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 59).
5. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
6. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
7. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
8. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.
9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
10. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
11. Της υπ’ αριθμ. 197/16.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Υ226/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 4233).
12. Της απόφασης οικ. 14684/914/Φ.15/2012 «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
13. Την ανάγκη για απρόσκοπτη συνέχιση διενέργειας των επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011 επί των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη ύψους ποσού τάξεως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ για το έτος 2017 και για κάθε άλλο έτος, η οποία βαρύνει τον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που αποτελεί την Αδειοδοτούσα Αρχή και υπερκαλύπτεται από τα ανταποδοτικά παράβολα που κατατίθενται και αποτελούν πόρο αυτών, χωρίς να προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζεται αποζημίωση για τους υπαλλήλους της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής, που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 3982/2011, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. Η άνω αποζημίωση καταβάλλεται αναφορικά με τις επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης των σχετικών εκθέσεων που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

2. Οι υπάλληλοι της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των τεσσάρων (4) επιθεωρήσεις. Για τις πέραν του αριθμού των τεσσάρων (4) επιθεωρήσεις μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

Άρθρο 2

Με την παρούσα καταργείται το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 14684/914/Φ.15/2012 (Β΄ 3533).

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 132895/1752/2017 – ΦΕΚ 4493/Β/20-12-2017

ΠΗΓΗ: ypallhlos.wordpress.com