Στο θέμα που αποκάλυψε – ανέδειξε το epoli.gr αυτό της επανακατάταξης των δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015, ύστερα από μετάταξη σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και της άρνησης του ΕλΣυν να προβεί στη θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων Δήμων, παρουσιάζοντας, αποκλειστικά, τις Πράξεις Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (48/2017και 84/2017) αλλά και Τμήματος αυτού, επανέρχεται, σήμερα, το epoli.gr προκειμένου να παρουσιάσει τι ισχύει κατά τη μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, τη βαθμολογική, μισθολογική κατάταξή τους, την προσωπική διαφορά, αλλά και το τυπικό προσόν, που πρέπει να διαθέτουν.

1. Έναρξη μισθολογικών αποτελεσμάτων

Σε αντίθεση με τις Πράξεις 48/2017, 55/2017 και 200/2017 του Κλιμακίου του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είχε αποφανθεί ότι οι μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία που έλαβαν χώρα εντός της διετίας 2016-2017, καταλαμβάνονται από την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης και αναπτύσσουν μισθολογικά αποτελέσματα από 1-1-2018 και εφεξής, το Τμήμα Ι΄ του δικαστηρίου (σε Συμβούλιο), στο οποίο οδηγήθηκε η υπόθεση ύστερα από την άσκηση αίτησης ανάκλησης, έκρινε ότι η μισθολογική αναστολή της διετίας 2016-2017 συνιστά αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων, της χορήγησης δηλαδή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας, και δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία εντός της ίδιας διετίας, κατά την οποία τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν άμεσα από την ημερομηνία της μετάταξης (Πράξη 25/2017 και Πράξη 40/2017).

Την ίδια θέση είχε λάβει το Υπουργείο Οικονομικών (Εγκύκλιος 2/31029/ΔΕΠ/2016).

2. Χρόνος υπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη

Σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, διενεργείται νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η βαθμολογική κατάταξη, ορίζεται με ρητές διατάξεις (άρθρο 76 του Ν.3584/2007), σύμφωνα με τις οποίες η μετάταξη γίνεται με το βαθμό που φέρει ο υπάλληλος, αν όμως ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος, υπολογίζεται όλος ο χρόνος που διανύθηκε στον αντίστοιχο βαθμό της θέσης από την οποία έχει μεταταγεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία γίνεται η μετάταξη. Συνεπώς, εάν ο μεταταγείς κατείχε το τυπικό προσόν από το διορισμό του, όλος ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην προηγούμενη θέση, υπολογίζεται για τη βαθμολογική του εξέλιξη στη νέα θέση.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, δεν ορίζεται στο Νόμο. Η σιωπή αυτή του Νόμου και συγκεκριμένα η έλλειψη περιορισμών ως προς το χρόνο υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσομένου, ανάλογων με αυτούς που προβλέπονται για τη βαθμολογική του κατάταξη, οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: Για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία, λαμβάνεται υπ’ όψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας του, ανεξαρτήτως εάν διανύθηκε ή όχι με το τυπικό προσόν της κατηγορίας στην οποία έγινε η μετάταξη.

Διαφορετικά αποφάνθηκε όμως, για πρώτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σύμφωνα με την Πράξη 48/2017 του Κλιμακίου Ι΄ Τμήματος του δικαστηρίου, χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία, είναι μόνο αυτός που διανύθηκε με το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) της κατηγορίας στην οποία έγινε η μετάταξη, αποκλειομένου του χρόνου που διανύθηκε με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, έτσι ώστε να μην εξομοιώνεται μισθολογικά η υπηρεσία που παρέχεται από υπαλλήλους διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών. Σύμφωνα με την ίδια Πράξη, εάν η κατάταξη με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε μισθολογική υποβάθμιση του υπαλλήλου, πρέπει να του χορηγηθεί το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον προηγούμενο (προ της μετάταξης) βασικό μισθό ή στο αμέσως πλησιέστερο πάνω από αυτόν. Κατά της πράξης αυτής του Κλιμακίου ασκήθηκε αίτηση ανάκλησης επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 40/2017 πράξη Τμ. Ι  του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με αυτή απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης της 48/2017 Πράξης Κλιμακίου.

Εάν η ανωτέρω θέση παγιωθεί και δεν μεταβληθεί με νεότερη κρίση του ίδιου ή ανώτερου δικαστικού σχηματισμού, ανατρέπεται μία σταθερή πρακτική, διαχρονικά ακολουθούμενη, στερώντας έτσι από τους μετατασσόμενους μεγάλο μέρος του μισθολογικού οφέλους που αποκτούν από τη μετάταξη.

Εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών που έχει αναγνωρισθεί είτε από τον ΔΟΑΤΑΠ είτε από το Σ.Α.Ε.Π., ως χρόνος κτήσης του τυπικού προσόντος θεωρείται:

α. Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης ισοτιμίας ή επαγγελματικών προσόντων, εφόσον η αναγνώριση διενεργήθηκε κατόπιν εξέτασης σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων (επί ισοτιμίας) ή δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης ή γραπτής δοκιμασίας (επί επαγγελματικής ισοδυναμίας).

β. Ο χρόνος κτήσης του τίτλου στην αλλοδαπή, εάν η αναγνώριση διενεργήθηκε χωρίς την τήρηση κάποιας από τις ανωτέρω διαδικασίες. Και στις δύο περιπτώσεις αφετηρία και προϋπόθεση υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας αποτελεί η ημερομηνία κατάθεσης του τίτλου στην υπηρεσία του υπαλλήλου (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 34/2016).

3. Προσωπική διαφορά

Σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, η τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 που σχηματίσθηκε την 1-1-2016, συμψηφίζεται με το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου, λόγω της μετάταξης (Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 2/55637/ΔΕΠ/2016).

4. Τυπικό προσόν

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, είναι να έχουν το τυπικό προσόν που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001, όπως ισχύει, για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται (άρθρο 76, παρ.1 του Ν.3584/2007).

Στο άρθρο 217 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα ακόλουθα:

«Όταν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέ­σεων προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατηγορίας ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων, ΔΕ 28 Χειριστών Μη­χανημάτων Εργων, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, ΔΕ 30 Τεχνιτών, ΔΕ 35 Δενδροανθοκηπουρών – Δενδροκόμων -Κηπουρών – Ανθοκόμων, ΔΕ 2 Εποπτών Καθαριότητας και ΔΕ 32 Μαγείρων, από υποψηφίους με τα τυπικά προσόντα του οικείου κλαδολογίου, επιτρέπεται ο διο­ρισμός υποψηφίων που έχουν προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών».

Στις περιπτώσεις όπως η ανωτέρω, κατά τις οποίες προβλέπεται ρητά ότι για το διορισμό σε συγκεκριμένο κλάδο ή ειδικότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί συγκεκριμένη εμπειρία ή ότι αντί του οικείου τίτλου σπουδών αρκεί τίτλος σπουδών άλλης ειδικότητας και ορισμένη ειδίκευση ή εμπειρία στην ειδικότητα της θέσης, τα προσόντα αυτά ισχύουν και για την κάλυψη των θέσεων με μετάταξη κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 77, παρ.1 του Ν.3584/2007).

Η απαιτούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις εμπειρία, ως επικουρικό προσόν διορισμού ή μετάταξης, αποδεικνύεται με έναν από τους τρόπους που ορίζει το άρθρο 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 108/2016, 87/2015).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εμπειρία αποδεικνύεται:

α. Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημόσιας Αρχής.

γ. Είτε με όμοια βεβαίωση Νομικού Προσώπου του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/1994 και του άρθρου 1, παρ.3 του Ν.2527/1997.

δ. Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε. Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

Επομένως, για τους υπαλλήλους π.χ. της κατηγορίας Υ.Ε. που μετατάσσονται σε κλάδο Δ.Ε. 29 Οδηγών, η απαιτούμενη εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται είτε με σχετική βεβαίωση του Δημάρχου (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 70/2016, 13/2016) είτε με τις αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς άδεια κατ’ εξαίρεση οδήγησης αυτοκινήτων του Δήμου, εφόσον με αυτές καλύπτεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 87/2015). Για τη διενέργεια της μετάταξης δεν εξετάζεται η νομιμότητα της απασχόλησης του υπαλλήλου στο ανάλογο κατά περίπτωση αντικείμενο, αλλά αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 108/2016, 71/2016).

Εφόσον ο υπάλληλος κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα που είναι ή αναγνωρίζεται ως τίτλος που εντάσσεται στην ανώτερη εκπαίδευση, μπορεί να μεταταγεί σε κλάδο της κατηγορίας Τ.Ε., για τον οποίο το πτυχίο που κατέχει αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού, χωρίς να έχει σημασία ότι δεν υπάρχει απολυτήριος τίτλος ενδιάμεσης βαθμίδας εκπαίδευσης, δηλαδή δεν υπάρχει απολυτήριο λυκείου (Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 75/2014).

Δεν μπορούν να μεταταγούν στην κατηγορία Τ.Ε. οι υπάλληλοι που διαθέτουν πτυχίο διετούς φοίτησης των Κ.Α.Τ.Ε. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο ισότιμο προς αυτό, διότι το πτυχίο των σχολών αυτών είναι ισότιμο προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι., μόνο εφόσον αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ετών (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 76/2017, 110/2015). Πτυχία διετούς φοίτησης των Κ.Α.Τ.Ε. ή των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμα προς αυτά πτυχία άλλων σχολών αναγνωρίζονται με σχετική πράξη ως ισότιμα με πτυχία Τ.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, όχι αυτοδίκαια αλλά εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη του πτυχίου ή την απόκτηση της ισοτιμίας, όπως ορίζει η παρ.3 2 του άρθρου 5 του Ν.1865/1989 (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 207/2016, 110/2015).

Μετάταξη στους κλάδους Π.Ε. ή Τ.Ε. Πληροφορικής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3584/2007, υπαλλήλου που διαθέτει εμπειρία και τίτλο σπουδών διαφορετικό εκείνου που απαιτείται από την παρ.1 των άρθρων 6 και 14 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύουν, δεν είναι δυνατή (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 144/2010, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 46588/5-8-2010).

Πτυχία, πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από παρόχους υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (κολλέγια, εργαστήρια κ.λπ.) και των οποίων έχει αναγνωρισθεί η επαγγελματική ισοδυναμία προς τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μετάταξη των κατόχων σε ανώτερη κατηγορία (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 66/2016).

Προϋπόθεση επίσης της μετάταξης είναι ότι οι υπάλληλοι απέκτησαν το απαιτούμενο τυπικό προσόν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ή, εάν το κατείχαν κατά το χρόνο του διορισμού τους, έχει παρέλθει από τότε οκταετία (άρθρο 76, παρ.2 του Ν.3584/2007). Η οκταετία υπολογίζεται από την ημερομηνία διορισμού στην υπηρεσία, στην οποία απευθύνεται η αίτηση μετάταξης, δεν λαμβάνεται δηλαδή υπ’ όψη τυχόν προγενέστερη υπηρεσία του υπαλλήλου σε άλλο δημόσιο φορέα (ΕΣ Κλιμ. Ι Τμ. 69/2015).

Σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι κατέχει το τυπικό προσόν από τότε που πήρε το πτυχίο του και όχι από τότε που αναγνωρίσθηκε η ισοτιμία του με τίτλο της ημεδαπής (Εγκύκλιος του Υπουργείου Προεδρίας Φ342/59/5005/1987).

Ειδικότερα, υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για το διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό του (άρθρο 76, παρ.2 του Ν.3584/2007).

Κατ’ εξαίρεση, για τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Ε. 23 (Δημοτική Αστυνομία) που υπηρετούσαν στους Ο.Τ.Α. κατά τη δημοσίευση του Νόμου 3146/2003 (23-5-2003) και εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, απαιτείται για τη μετάταξή τους στους κλάδους Π.Ε. 23 ή Τ.Ε. 23 τετραετής (και όχι οκταετής) χρόνος υπηρεσίας από το διορισμό τους (Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 3/2004 κατά πλειοψηφία).

Για τους υπαλλήλους που μονιμοποιήθηκαν στους Ο.Τ.Α. με τους Νόμους 1476/1984, 1735/1987 και 1874/1990, λαμβάνεται υπ’ όψη για τη συμπλήρωση της οκταετίας και ο χρόνος υπηρεσίας τους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 118842/17-12-1991, Εγκύκλιος του Υπουργείου Προεδρίας ΔΙΔΑΔ/Φ2/7/7235/1994).

Στο άρθρο 22 του Ν.3584/2007 ορίζεται ότι «οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων». Για τους περιλαμβανόμενους σε πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1-1-2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της ανωτέρω τετράμηνης προθεσμίας έως την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της οκταετίας. Το ίδιο ισχύει και σε όλους τους φορείς, στους οποίους προβλέπονται αντίστοιχοι περιορισμοί (άρθρο 17 του Ν.4440/2016).

ΠΗΓΗ: epoli.gr