Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποτελούμενη από τους Γ. Πάιδα (Πρόεδρο), Στ. Κουτσιουμπέλη (Γενικό Γραμματέα), Δ. Μπράτη (Αντιπρόεδρο, Υπεύθυνο Οργανωτικού και Νομαρχιακών Τμημάτων) και Γ. Πετρόπουλο (Αντιπρόεδρο, Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) επισκέφθηκε, κατόπιν προσκλήσεως του Γ.Γ. της EPSU (Ευρωπαϊκά Συνδικάτα Δημοσίων Υπηρεσιών), Jan Willem Goundriaan, τις Βρυξέλλες.
Κατα την πρώτη μέρα της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν αρχικά συναντήσεις με τον Γ.Γ. της EPSU και τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Ομάδας, Fatima Aguado (απο την Ισπανική Συνομοσπονδία CCOO) και τον Enzo Bernardo (από την Ιταλική Συνομοσπονδία FPCGIL-Nationale), ενώ στη συνέχεια, τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τον Γ.Γ. της ETUC (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων), Luca Visentini.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η αντιπροσωπεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέθεσε αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι πολυετείς πολιτικές λιτότητας στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο των αγωνιστικών διεκδικήσεων και ζητήθηκε η συνδρομή των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στην ανάδειξή τους με συγκεκριμένες δράσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κάτι που με προθυμία έγινε αποδεκτό. Συζητήθηκε, παράλληλα, η ενεργή συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην οργανωτική προετοιμασία των επερχόμενων συνεδρίων των δύο συνομοσπονδιών, τόσο οργανωτικά, όσο και στη διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων, αλλά και η εν γένει στενότερη συνεργασία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις διεθνείς πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα.

Κατά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Γιώργο Ντάση και την Πρόεδρο της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, Gaby Bischof. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν η λειτουργία της ΕΟΚΕ και οι παρεμβάσεις της Ομάδας Εργαζομένων σε αυτήν και διερευνήθηκαν τρόποι περαιτέρω συνεργασίας και προβολής των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί της αντιπροσωπείας, συναντήθηκαν με την Susan Flocken, Γ.Γ. της ETUCE (Ευρωπαϊκά Συνδικάτα της Εκπαίδευσης), όπου ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητές της (εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων, εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, προστασία των εργασιακών αλλά και κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, με έμφαση στην περίπτωση της Τουρκίας), ενώ ζητήθηκε η συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε πανευρωπαϊκές δράσεις, από κοινού με τις άλλες συνομοσπονδίες. Από την πλευρά της αντιπροσωπείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παρουσιάστηκαν τα οξυμένα προβλήματα, που αφορούν στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην υποστελέχωση και στις κτηριακές υποδομές.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.