Συνάδελφοι,

 με το υπ΄αριθμ.532/16.10.2017 έγγραφό μας και επανερχόμενοι με το υπ΄αριθ. 43/ 12.03.2018 έγγραφό μας, ζητούσαμε από τον κ. Αρχηγό Π.Σ. να ανακληθεί το υπ΄ αριθμ. 58151 Φ.202.1/11-9-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρετούντες στα νησιά δεν εξαιρούνταν από τις μετακινήσεις εντός Νομού.

 Σας κοινοποιούμε το υπ΄αριθμ.19451 Φ.201.2/ 03.04.2018 έγγραφο Α.Π.Σ. σύμφωνα με το οποίο μας απαντάει ότι  ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο επίμαχο έγγραφο του Α.Π.Σ. και ότι «τις επισημάνσεις μας προτίθεται να τις προσαρτήσει σε μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες…«.

  Είναι άξιον απορίας, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το Άρθρο 4 του Π.Δ. 13/2017, σύμφωνα με το οποίο η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του Π.Δ 170/1996, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στον αυτό Νομό, εξαιρουμένων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που εδρεύουν σε νησιά…».

  Η Ομοσπονδία μας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την αναίρεση των συγκεκριμένων εγγράφων, που θίγουν ευθέως τους υπηρετούντες στις προβληματικές περιοχές των νησιών μας.

   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ