ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4440/2016 (224 Α΄)
2. το Π.Δ.123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ.» (ΦΕΚ 208 Α’),
3. το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (210 Γ΄)
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 10 του ν.4440/2016 που αφορά στην
αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των εν
λόγω διατάξεων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1.Δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες,
κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικα
2
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ),
ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2. Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν
στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του
κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
Άρθρο 2
1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία της
αμοιβαίας μετάταξης, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας,
προσδιορίζοντας το φορέα στον οποίο επιθυμεί να μεταταχθεί. Η υποβολή αίτησης δεν
συνδέεται με τις χρονικές περιόδους του προγράμματος του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, καθώς
και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την
κινητικότητα. Το ως άνω αίτημα διατηρείται αναρτημένο για χρονικό διάστημα που
καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός του οποίου θα
πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.
3. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της
συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου
που αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη.
Άρθρο 3
1. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της παρ.2 του άρθρου 2, το αρμόδιο
τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί,
προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, αυτός που θα
καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη. Στη συνέχεια, το αρμόδιο
τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος που επελέγη,
αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και
γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.
2. Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των υποψηφίων στοιχεία σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 αποστέλλονται στα αντίστοιχα
τριμελή όργανα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για τη θέση είναι λιγότεροι από τρεις
(3), δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνέντευξης.
4. Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάταξης δεν απαιτείται να πληρούνται για τους
φορείς προέλευσης και υποδοχής οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 4 του
ν.4440/2016.
4. Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδίδεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των
φορέων προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
3
Άρθρο 4
1.Ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων διατηρούνται σε ισχύ.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,6 Μαρτίου 2018

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr