«Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1728/18/1043145/24-5-2018 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ) καθορίστηκε ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 σε σαράντα (40) σπουδαστές, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ 380/96, όπως ισχύει.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1963 και εντεύθεν).

Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 10-09-2018 έως 19-04-2019, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’ αριθμ. 1728/18/1043145/24-5-2018 απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ).

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων υπηρεσιών, παρακαλούνται μέχρι και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ώρα 17.00 να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης για το χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας, τους τίτλους σπουδών καθώς και βιογραφικο σημείωμα, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia@ydmed.gov.gr), υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παραγραφο 15 της ανωτέρω απόφασης του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας οι υπηρεσίες των υπαλλήλων θα πρέπει να αναλάβουν τυχόν εξόδα που θα προκύψουν από τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις.

Επισημαίνεται ότι ο απολυτήριος τίτλος που προβλέπεται στην παράγραφο 11 της ανωτέρω απόφασης, ο οποίος παρέχεται στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή δεν επέχει θέση μεταπτυχιακού δίπλωματος για τις θέσεις που προβλέπονται για τους πολιτικούς υπαλλήλους, καθώς σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς και στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, αντιστοίχως.»

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ