Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1. το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2018 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.,
2. τη σχετική νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., και ειδικότερα:
α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’ 684) υπουργική απόφαση (εφεξής υπουργική απόφαση), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 (Β’ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/ 165/30179/3-9-1990 (Β’ 562), ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/ 19516/26-9-2001 (Β’ 1246) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικές αποφάσεις,
β) τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως
ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν βαθμό τουλάχιστον Γ’,
γ) τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, οι οποίες ορίζουν ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (σ.σ. από 27-02-2016) λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων, η θητεία των οποίων λήγει στις 31-12-2018, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2019 έως 31-12 -2020

Προς διευκόλυνση των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού, παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προθεσμιών για τη διεξαγωγή των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους εκλογής, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 (παρ. 1 άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης).

Στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που, κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων, τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας.

Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω υπουργική απόφαση αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν. Αντίθετα, οι υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας απέχουν από την εκτέλεση οποιωνδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.

Επισημαίνεται ότι τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, ή έχουν τοποθετηθεί κατόπιν ειδικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 18 ν. 4492/2017), δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του Υ.Κ. και, εν προκειμένω, των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, τα οποία «…είναι αρμόδια για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νομικού προσώπου ή περισσοτέρων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (κοινά), με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη…» (παρ. 5 άρθρου 159 Υ.Κ., όπως ισχύει), αλλά εξετάζονται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Υ.Κ., το οποίο «…είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου και επιλογής, των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη
τυχόν ειδικότερων διατάξεων …» (παρ. 1 άρθρο 160 του Υ.Κ. όπως ισχύει). Ωστόσο, θέματα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που έχουν τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 87 Υ.Κ., όπως ισχύει) δεν εξετάζονται από το Συμβούλιο του άρθρου 160 του Υ.Κ., αλλά από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Υ.Κ. (και εν προκειμένω από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 30 του ν. 4369/2016), στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης.

2. H ψηφοφορία διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα (και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε), η οποία θα πρέπει να έχει καθορισθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του έτους εκλογής, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (παρ. 1 άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης).

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/ 1174/οικ.29614/18-11-2016 (Β’ 3794) υπουργικής απόφασης, προβλέφθηκε ότι εάν σε περιφερειακές υπηρεσίες απασχολούνται τουλάχιστον 40 υπάλληλοι (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) οι οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της κεντρικής Υπηρεσίας, τότε οι υπάλληλοι αυτοί ψηφίζουν στην περιφερειακή υπηρεσία ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής που συστήνεται για το σκοπό αυτό (ad hoc). Επισημαίνεται ότι η ad hoc αυτή Εφορευτική Επιτροπή δεν εξάγει αποτελέσματα. Με βάση την ανωτέρω διάταξη, η διαδικασία έχει ως εξής:
 Στην περιφερειακή υπηρεσία συστήνονται δύο τριμελείς ad hoc Εφορευτικές Επιτροπές (Ε.Ε.),
μία για τους μονίμους υπαλλήλους και μία για τους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. Τα μέλη των Ε.Ε.
(τακτικά και αναπληρωματικά) προκύπτουν έπειτα από κλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπουργικής απόφασης. Για τις προσεχείς εκλογές, η κλήρωση
πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018. Πρόεδρος κάθε ad hoc Ε.Ε. ορίζεται ο υπάλληλος με τον ανώτερο βαθμό.
 Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ο Προϊστάμενος της περιφερειακής Υπηρεσίας παραδίδει στους Προέδρους των ad hoc Ε.Ε.:
– πίνακες εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.),
– επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.), που έχει εγκαίρως
προμηθευτεί από την κεντρική υπηρεσία,
– φακέλους ψηφοφορίας, αρμοδίως σφραγισμένους.
 Οι εκλογείς ψηφίζουν σε εργάσιμη μέρα και ώρες 8:00 π.μ.-5:00 μ.μ., ενώπιον των ad hoc Ε.Ε., στην έδρα της περιφερειακής υπηρεσίας.
 Η ημερομηνία ψηφοφορίας προηγείται 5 τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία
ψηφοφορίας που έχει καθορισθεί για την κεντρική υπηρεσία. Η ημερομηνία ψηφοφορίας
καθορίζεται από τους προέδρους των ad hoc Ε.Ε., αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της περιφερειακής υπηρεσίας και κοινοποιείται αποδεδειγμένα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην περιφερειακή υπηρεσία.
 Την επομένη της ψηφοφορίας, οι Πρόεδροι των ad hoc Ε.Ε. αποστέλλουν στα
εξουσιοδοτημένα μέλη των Ε.Ε. της κεντρικής υπηρεσίας τα κάτωθι:
– αντίγραφο των πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. ξεχωριστά), με διαγραφή του
ονόματος όσων ψήφισαν,
– τα πρωτόκολλο ψηφοφορίας (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. ξεχωριστά), αρμοδίως υπογεγραμμένα,
– τους σφραγισμένους και χωρίς να ανοιχθούν φακέλους ψηφοφορίας των εκλογέων
(μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. ξεχωριστά),
– τυχόν άλλα έγγραφα σχετικά με την ψηφοφορία,
όλα αυτά σε ειδικό φάκελο (έναν για τους μονίμους και έναν για τους Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους), επί αποδείξει, προκειμένω ακολούθως να εφαρμοσθεί η διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 13 της υπουργικής απόφασης.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών, στις οποίες υπηρετούν τουλάχιστον 40 υπάλληλοι, να μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εφαρμογή των ανωτέρω.
Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (παρ. 4 άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης).

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου να την κοινοποιήσουν άμεσα
στα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος ΑΔΑ : 61ΤΙ465ΧΘΨ-6ΗΨ / 11-6-2018 «Εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»