1) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση  Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA): Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

(eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 3535/22-05-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε),  ανακοινώνει  την πρόσληψη με απόσπαση, ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα, με στοιχεία προκήρυξης:

euLISA/18/SNE/1.1 IT Specialist

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Δεδομένου ότι, οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του Υπαλλήλου, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Μ.Ε.Α. έως και τις 13-06-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:admin@rp-grece.be

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην ακόλουθη ιστοσελίδα :

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-06-2018 (τελική προθεσμία)

2) Σχολή Εθνικής Ασφάλειας: Φοίτηση 40 Δημοσίων Υπαλλήλων (22ηΕκπαιδευτική Σειρά) (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Εθνική Σχολή Ασφαλείας, που εδρεύει στις Αχαρνές της Π.Ε. Ανατολικής  Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1728/18/1043145/24-05-2018 Απόφαση του

Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (ΑΔΑ: 6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ), ανακοινώνει τη φοίτηση για τη Σχολή για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 και χρόνο εκπαίδευσης από τις 10-09-2018 έως και 19-04-2018, συνολικά σαράντα (40) ατόμων – Σπουδαστών, εκ των οποίων τρείς (3) θα είναι Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείων εκ των Υπηρεσιών του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών– απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’ και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1963 και εντεύθεν).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των οικείων Υπηρεσιών θα πρέπει να διαβιβάσουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας με όλα τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@ydmed.gov.gr υπόψη Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την τελική επιλογή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 15 της παραπάνω Απόφασης του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. οι Υπηρεσίες των Υπαλλήλων θα πρέπει να αναλάβουν τυχόν έξοδα από τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις.

Πληροφορίες στην υπ. αριθ. 1728/18/1043145/24-05-2018 Απόφαση του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (ΑΔΑ: 6ΚΔ0465ΧΘ7-4ΕΡ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-06-2018 (17.00μ.μ.)

3) Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 16 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 3697/25-05-2018 έγγραφό της, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά δεκάξι (16) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 25η Iουνίου 2018:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.C.5)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.B.1), (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση Μετάφρασης (DGT.C.ES.0)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.A.3)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.1)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Oικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CPE.02)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Eνέργειας (ENER.A.1.A)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Eνέργειας (ENER.A.1.B)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Eνέργειας (ENER.B.2)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Yπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO.05)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’(ESTAT.F.5)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ (GROW.D.2)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση  Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜOVE.B.4).

Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2018:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)

1 θέση στη  Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.5).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο email:

admin@rpgrece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions  (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουνίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-06-2018 και

για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2018, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-07-2018.

4) Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Πρόσληψη 17 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γ. Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει τα προβλεπόμενα Γραφεία, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Προσωπικού-Υπαλλήλων, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Αθήνα Αττικής

6ΠΕ & ΤΕ όλων των Κλάδων και Ειδικοτήτων, Αθήνα Αττικής

2ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, Αθήνα Αττικής

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Αθήνα Αττικής

4 Ένστολου Προσωπικού, Αθήνα Αττικής.

Α)Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και της κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα ληφθούν υπόψη:

– Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων.

-Η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου, και προσωπικού.

– Η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων και β)υπολογιστικών φύλλων

Β)Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθ. 14 του Π.Δ 50/2001 θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και οι γνώσεις στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Γ)Για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι πτυχίων Νομικής, Οικονομικών ή Διεθνών Σπουδών. Επίσης, θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ελεγκτικής εμπειρίας ή εμπειρίας διαχείρισης καταγγελιών, τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά,

είτε με ταχυδρομική αποστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος, Τ.Κ. 118 53, Αθήνα Αττικής,

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gsecretatiat@gsac.gov.gr

Ο φάκελος, ή το ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. Πρωτ. 1211/2018 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-06-2018

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr