Με αφορμή Πράξεις Επιτρόπων ανά τη Χώρα, με τις οποίες δεν εγκρίνεται η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας, για τους οποίους βεβαιώνεται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, που τίθενται από το άρθρο 98 του ν. 4483/2017, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζητά την παρέμβασή του προς Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ελεγκτικό Συνέδριο, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Οικονομικές Υπηρεσίες Περιφερειών, προκειμένου να διευκρινιστούν τα εξής:

  • Ότι σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.4483/2017, προβλέπεται η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε εργαζόμενους που εκτελούν τις συγκεκριμένες αναφερόμενες σε αυτό εργασίες, εν προκειμένω στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας χωρίς να είναι απαραίτητη η ρητή τυπική υπαγωγή τους στις απαριθμούμενες ειδικότητες.
  • Ότι δεν μπορεί να αμφισβητείται από Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εκτέλεση των εργασιών αυτών, η οποία βεβαιώνεται από τους αρμόδιους κατά νόμο Δ/ντές των υπηρεσιών, με ψευδεπίγραφα επιχειρήματα, όπως ότι στον Οργανισμό της Περιφέρειας στα Τμήματα Υγειονομικού Ελέγχου υπάγονται και άλλες αρμοδιότητες και ως εκ τούτου δεν πληρούται η απαίτηση για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των υπαλλήλων, στις περιλαμβανόμενες στο άρθρο 96 του ν. 4483/2017 εργασίες. Γιατί το ζήτημα δεν είναι ποιες είναι (δυνητικά) οι αναφερόμενες εργασίες αλλά οι εν τοις πράγμασι εκτελούμενες.
  • Ότι δεν μπορεί να αποστέλλονται στις Δ/νσεις Οικονομικών των Περιφερειών έγγραφα που βασίζονται σε νομοθεσία και εγκυκλίους παλαιότερων χρόνων προκειμένου να μην χορηγηθεί το επίδομα επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
  • Ότι δεν μπορεί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην θεωρούν αδιακρίτως χρηματικά εντάλματα σε Επόπτες Δημόσιας Υγείας, με το επιχείρημα ότι εκτελούν και χρέη αναπληρωτών προϊσταμένων Τμημάτων ή Δ/νσεων και επομένως λαμβάνουν  το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η τραγική υποστελέχωση των Δ/νσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και των Τμημάτων Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής όλων των Περιφερειών, όπου υπάλληλοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού προσπαθούν να εκτελέσουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών τους.  Με όπλο μόνο το φιλότιμό τους δουλεύουν, κρατάνε «ανοιχτές» τις υπηρεσίες και εξυπηρετούν τους πολίτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

  • Η Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ευρυτανίας, όπου το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό αριθμεί 3 υπαλλήλους για όλα τα Τμήματα, για όλες τις αρμοδιότητες, για όλες τις θέσεις (και τις θέσεις ευθύνης). Ανάμεσα στους 3 είναι και η μία Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, που εκτελεί εκτός από τις εργασίες-αρμοδιότητες του ΕΔΥ και του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης.
  • Η Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, όπου το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό αριθμεί 4 υπαλλήλους για όλα τα Τμήματα, για όλες τις αρμοδιότητες, για όλες τις θέσεις (και τις θέσεις ευθύνης).
  • Η Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Φθιώτιδας, όπου από τους 3 ΕΔΥ, που υπηρετούν οι 2 κατέχουν υποχρεωτικά και θέσεις ευθύνης (ο ένας αυτής του προϊσταμένου Δ/νσης και ο άλλος του προϊσταμένου Τμήματος).

«Περιμένουμε άμεσα την σχετική παρέμβασή σας, προκειμένου να λαμβάνουν όλοι όσοι εκτελούν ανθυγιεινές εργασίες το προβλεπόμενο επίδομα επικίνδυνης  και ανθυγιεινής εργασίας, που δικαιούνται», ολοκληρώνει, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία.

ΠΗΓΗ:  epoli.gr