Εγκύκλιο για την υλοποίηση της εφαρμογής του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4369/2016, εντός του αντίστοιχου για κάθε βήμα χρονοδιαγράμματος, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Προς διευκόλυνσή σας, η όλη διαδικασία στοχοθεσίας παρατίθεται εκ νέου στη συνέχεια της παρούσας εγκυκλίου.

1. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, των οποίων η παρακολούθηση και
διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 4369/2016, καθώς και του Ν.3230/2004.

Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των ανωτέρω Νόμων είναι ο καθορισμός και η υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας στους προβλεπόμενους φορείς του δημοσίου, η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε φορέα.

2 Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 22, τις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ
33 Α΄27-2-2016), διαμορφώθηκε ένα νέο πιο λειτουργικό και συμμετοχικό περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν
στην εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στη Δημόσια Διοίκηση.

Με τις ανωτέρω διατάξεις ενισχύεται η συμμετοχή των υπαλλήλων στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της στοχοθεσίας σε κάθε υπηρεσία, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, δίνεται έμφαση στη διαφάνεια, στη νομιμότητα και στην καλή διακυβέρνηση, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/11.2.2004) έχει τεθεί το πλαίσιο παρακολούθησης της υλοποίησης της στοχοθεσίας, μέσω της χρήσης Δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι για τον καθορισμό της στοχοθεσίας για το έτος 2019 πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Στρατηγικοί και Επιχειρησιακοί Στόχοι, οι οποίοι ήδη περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις (Οργανισμοί), σε όποιες υπηρεσίες υφίσταται σχετική πρόβλεψη, εξειδικευμένοι με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει ο κάθε φορέας.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε εκ νέου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί η διαδικασία στοχοθεσίας για το έτος 2019,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Αρμόδιες Διευθύνσεις / Τμήματα για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών είναι, κατά σειρά, οι:

 Διευθύνσεις / Τμήματα Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε όσους φορείς υφίστανται τέτοιες μονάδες ή

 Οργανικές μονάδες στις οποίες έχουν ανατεθεί, μεταξύ άλλων, οι σχετικές αρμοδιότητες, όπως τούτο προβλέπεται από τον Οργανισμό κάθε φορέα ή

 Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού, όπου οι ανωτέρω μονάδες δεν υφίστανται.

Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα προτείνεται, προς διευκόλυνσή σας, η χρήση των σχετικών Εντύπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου, όπως περιγράφεται κατωτέρω στα στάδια εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr