Τη δυνατότητα να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (του «στενού» δημόσιου τομέα, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα) δίνει σε τακτικούς υπαλλήλους μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων φορέων, και οι οποίοι είτε περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών της Ανατολικής Αττικής, είτε είναι σύζυγοι ή προσώπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών αυτών, είτε είναι συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών αυτών,

Οι εν λόγω αποσπάσεις και μετατάξεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με αίτηση των ανωτέρω προσώπων που υποβάλλεται στον οικείο φορέα υποδοχής και απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα αυτού, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Αναλυτικότερα το κείμενο της τροπολογίας:

«Άρθρο…

Τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων του άρθρου 14 ν. 2190/1994 (Α’ 28), και οι οποίοι:

α. περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ή

β. είναι σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, ή

γ. είναι συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018,

επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 ν. 2190/1994 με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο φορέα υποδοχής και απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα αυτού, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.»   

Αθήνα 1 Αυγούστου 2018

                                                   Ο προτείνων Βουλευτής

                                                         Στέφος Ιωάννης

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr