Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΥΡΙ465ΧΘ7-6ΦΓ / 28-8-2018 «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ»