Αθήνα, 29/8/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Προς

Σωματεία – Μέλη ΟΙΥΕ

Κοινοποίηση
Επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Θέμα: Εργαζόμενοι και διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Το τελευταίο διάστημα ενημερωθήκαμε από εργαζόμενους και σωματεία – μέλη μας ότι, πολλές επιχειρήσεις στους κλάδους που εκπροσωπούμε, ζητούν από τους εργαζόμενους να υπογράψουν «δήλωση εμπιστευτικότητας» σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη της οποίας έχει αποκλειστικά ο εργοδότης και σε καμία περίπτωση ο εργαζόμενος-μισθωτός.

Συγκεκριμένα και αφού τέθηκαν υπόψη μας διάφορες μορφές «δηλώσεων εμπιστευτικότητας» μετά από συνεργασία με τους νομικούς μας συμβούλους σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

• Το πρόβλημα νομιμότητας δεν εντοπίζεται τόσο στο περιεχόμενο της δήλωσης εμπιστευτικότητας, αλλά κυρίως στη διαδικασία υποβολής αυτής.

• Ενώ το περιεχόμενο είναι κατ’ αρχήν τυπικά σύμφωνο με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, η  διαδικασία της υπεύθυνης δήλωσης  εκ μέρους του εργαζόμενου,  στην ουσία μετακυλύει όλες τις υποχρεώσεις του εταιρικού υπεύθυνου επεξεργασίας στον εργαζόμενο και μετατρέπει τον ίδιο σε υπεύθυνο επεξεργασίας κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας και του Κανονισμού.
• Τονίζουμε ότι: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

 

• Από κανένα νομοθετικό κείμενο δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας για τον εργαζόμενο και αυτός μπορεί να ελεγχθεί μόνο ως προς το πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων μεταγενέστερα (αν για παράδειγμα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα συναδέλφων του για τον οποιονδήποτε λόγο).

• Ούτως ή άλλως η υποχρέωση εχεμύθειας προκύπτει άμεσα από τη σύμβαση εργασίας.
• Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τον μισθωτό – εργαζόμενο  να αναλαμβάνει τέτοια υποχρέωση και μάλιστα με  ρητή δήλωση.
• Σε πολλές περιπτώσεις, ο εργαζόμενος δεν χαρακτηρίζεται ρητά  ως υπεύθυνος επεξεργασίας στη δήλωση συγκατάθεσης, αλλά η τελευταία επί της ουσίας των μετατρέπει  σε τέτοιον κατά παράβαση και της κοινοτικής οδηγίας και της εργατικής νομοθεσίας.

Συμπερασματικά: ο εργαζόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση της εταιρικής διαδικασίας  διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων και να τηρεί τις σχετικές διαδικασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να αναλαμβάνει υποχρέωση επεξεργασίας τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ