Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 191745/05/6.2.2006 υπουργική απόφαση, «Περί προϋποθέσεων και όρων χορηγήσεως δανείων σε υπαλλήλους του ΟΑΕΔ» (Β΄ 195), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 ως εξής:

«4. Τα δάνεια που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν δύνανται να εξοφλούνται σε ίσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τις αποδοχές του υπαλλήλου του Οργανισμού, αρχομένης της καταβολής των δόσεων από του επόμενου της χορηγήσεως του δανείου μηνός.

Οι δόσεις ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 12 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 24 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 36 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 48 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών , 60 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 72 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 84 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 96 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 108 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 120 δόσεις

3 Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. και μόνον είναι δυνατός ο διπλασιασμός των δόσεων των δανείων σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας καταβολής των δόσεων από τον υπάλληλο του Οργανισμού.

Στην περίπτωση αυτή οι δόσεις ορίζονται ως εξής :
Α) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 1 μηνός, 24 δόσεις
Β) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 2 μηνών, 48 δόσεις
Γ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 3 μηνών, 72 δόσεις
Δ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 4 μηνών, 96 δόσεις
Ε) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 5 μηνών, 120 δόσεις
ΣΤ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 6 μηνών, 144 δόσεις
Ζ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 7 μηνών, 168 δόσεις
Η) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 8 μηνών, 192 δόσεις
Θ) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 9 μηνών, 216 δόσεις
Ι) Για δάνειο τακτικών αποδοχών 10 μηνών, 240 δόσεις

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή απολύσεως του δανειοδοτηθέντος υπαλλήλου παρακρατείται εκ της δικαιούμενης αποζημιώσεως ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου δανείου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 191745/05/6.2.2006 (Β΄195) υπουργική απόφαση, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΓΗ: oaednews.blogspot.com