Η γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) διοργανώνει σεμινάριο στο Παρίσι της Γαλλίας στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2018 με τίτλο «Προετοιμασία για δοκιμασίες προεπιλογής των διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κατανόηση γλωσσική, αριθμητική, αφηρημένη και εκτίμηση καταστάσεων» («Préparation aux tests de présélection des concours de l’Union européenne – Raisonnement verbal, numérique, abstrait et jugement situationnel»).

 ΑΔΑ : 9ΓΥΧ465ΧΘΨ-ΝΘΛ / 5-9-2018