Με αίσθημα ευθύνης καταθέσαμε στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 μια δέσμη προτάσεων για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο των εφοριακών και οι οποίες στο σύνολό τους έγιναν δεκτές.

 

Οι προτάσεις μας αφορούν την προτεραιοποίηση των υποθέσεων προς έλεγχο, το  μισθολογικό πλαίσιο γενικότερα αλλά και την εξομοίωση όλων των συναδέλφων που βαίνει προς επίλυση μετά την κατάθεση διάταξης από την Κυβέρνηση και η ψήφιση της αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Προτάσεις για τη  βελτίωση της διαδικασίας κρίσεων σε θέσεις ευθύνης, έτσι ώστε να γίνει περισσότερο αντικειμενική και αξιοκρατική και τέλος προτάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ώστε να καταστούν βουλευόμενα όργανα αξιοκρατικής, αντικειμενικής, διαφανούς λειτουργίας και όχι προέκταση μιας γραφειοκρατίας που εξακολουθεί να έλκεται από το παρελθόν.

Ειδικότερα:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η καθιέρωση της προτεραιοποίησης για τρίτη συνεχή χρονιά στην ΑΑΔΕ έχει αναδείξει μεγάλα προβλήματα  ως προς την ευστοχία του συστήματος να εντοπίζει  υποθέσεις προς έλεγχο. Η διόρθωση των προβλημάτων αυτών μέσα από την αναθεώρηση της προτεραιοποίησης για άλλη μια φορά πέφτει στις πλάτες των εργαζομένων οι οποίοι καλούνται την τελευταία στιγμή να καλύψουν τα κενά αυτής της διαδικασίας. Ο τεράστιος όγκος προτεραιοποιημένων υποθέσεων και το γεγονός ότι δεν τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4389/2016 για την ποινική, αστική και πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών παρά τις υποσχέσεις, μας υποχρεώνει να ξαναθέσουμε επιτακτικά το θέμα και να ζητήσουμε την τήρηση όσων προβλέπονται στο «Εγχειρίδιο επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ»  σύμφωνα με το οποίο ο συνολικός προβλεπόμενος χρόνος διεκπεραίωσης ενός φορολογικού ελέγχου ορίζεται το διάστημα από 1-4 μηνών.

Ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν.4389/2016 ώστε οι ελεγκτές να μην έχουν αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη για τις προτεραιοποιημένες παραγραφόμενες προς έλεγχο υποθέσεις, εκτός και αν αποδεδειγμένα ενήργησαν με δόλο.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επαναφέρουμε τη συζήτηση για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο που αποτελεί εδώ και χρόνια άποψη της ΑΣΚΙ και ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή  γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το συνεχή διάλογο διαμορφώνονται συσχετισμοί και ανατρέπονται αγκυλώσεις και στερεότυπα που δεν προωθούν τη συλλογική δράση και διεκδίκηση. Μετά από 8 χρόνια υλοποίησης μνημονιακών πολιτικών λιτότητας,  πρέπει να θέσουμε τις βάσεις νέων διεκδικήσεων και αγώνων:

 • Να μην μειωθεί το όριο του αφορολόγητου, αντίθετα να επανέλθει στα 12.000 ευρώ.
 • Σταδιακή αύξηση των μισθών στα προ μνημονίου επίπεδα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
 • Αξιοπρεπείς αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης και εξαιρέσιμων.
 •  Ρύθμιση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όλων των στεγαστικών δανείων που έχουν χορηγηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στους σημερινούς μισθούς και την ικανότητα αποπληρωμής των δανείων από τους δανειολήπτες. Προτείνουμε είτε μείωση του αρχικού κεφαλαίου ανάλογη με την μείωση που καταγράφηκε  στους μισθούς μας, περίπου 40%, είτε μείωση του επιτοκίου το οποίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ώστε να καλύπτονται οι μισθολογικές απώλειες.

 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ζητάμε από την Κυβέρνηση να ικανοποιήσει άμεσα τις ομόφωνες αποφάσεις της ΠΟΕ ΔΟΥ για πλήρη εξομοίωση όλων των υπηρετούντων και νεοεισερχόμενων συναδέλφων με την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα λύνει το θέμα οριστικά.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Προτεραιότητα της ΠΟΕ ΔΟΥ μέσα από τις ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι η καθιέρωση ενός συστήματος επιλογής Προϊσταμένων που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα και συγχρόνως θα εδραιώνει ένα  αίσθημα δικαιοσύνης. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε:

 • Συγκρότηση των Γνωνοδοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με όσα ισχύουν στο υπόλοιπο Δημόσιο. Η σημερινή συγκρότηση των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων της ΑΑΔΕ είναι μία απόκλιση που δεν συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των κρίσεων, αντίθετα ενισχύει το έλλειμμα εμπιστοσύνης.
 • Δημοσιοποίηση των μορίων όλων των υποψηφίων.
 • Δημοσιοποίηση της τελικής σειράς κατάταξης με διαχωρισμό βαθμολογίας γραπτής και προφορικής εξέτασης.
 • Γνωστοποίηση σε όλους τους υποψήφιους της «Ειδικής αιτιολόγησης».
 • Να προηγείται η συνέντευξη της γραπτής εξέτασης, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση συμψηφισμών.
 • Να τηρούνται πλήρη πρακτικά της δομημένης συνέντευξης, ώστε να μπορεί να μπορεί να υποβάλει ένσταση ο υποψήφιος και να υπάρχουν στοιχεία για την κρίση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Επαναφέρουμε την πρότασή μας που έγινε αποδεκτή στο Γενικό Συμβούλιο στις 18.4.2018 και συγκεκριμένα:

Διεκδικούμε:

 Διαφάνεια και αντικειμενικότητα στο τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι εισηγήσεις της υπηρεσίας πρέπει να τίθενται υπόψη όλων των μελών του συμβουλίου τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα της σύγκλισής του.  Η τακτική του αιφνιδιασμού  και της απόκρυψης  που έχει υιοθετηθεί είναι και προσβλητική και ύποπτη. Η δικαιολογία ότι οι εισηγήσεις ολοκληρώνονται μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν πείθει αλλά και αν ακόμη δεχθούμε ότι ισχύει,  τότε οδηγούμαστε  στο συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες πάσχουν, και είναι αναποτελεσματικές.

 1. Καθιέρωση διαδικασίας δημοσιοποίησης καταστάσεων που θα εμφανίζουν την πληρότητα και τα κενά των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ έτσι ώστε να περιοριστεί η αυθαίρετη  επίκληση « των υπηρεσιακών αναγκών».   Συγχρόνως διεκδικούμε καθιέρωση  ανώτατου ποσοστού κάλυψης  ανά υπηρεσία, πάνω από το οποίο,  δεν θα μπορεί να τεκμηριωθεί η άρνηση της υπηρεσίας σε αιτήματα μεταθέσεων, μετακινήσεων και αποσπάσεων των συναδέλφων. Αντίστοιχο ποσοστό προβλέπεται ήδη στις ρυθμίσεις για την κινητικότητα .  Κατ’ επανάληψη οι εισηγήσεις της υπηρεσίας είναι αρνητικές σε αιτήματα συναδέλφων για μετάθεση ή απόσπαση  ενώ το ποσοστό κάλυψης της υπηρεσίας που υπηρετούν αγγίζει σε ποσοστό το 90% .
 2. Ένταξη των μεταθέσεων, αποσπάσεων και μετακινήσεων εντός του νομού στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η άρνηση της διοίκησης στην ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δημοκρατία, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα είναι άγνωστες λέξεις για την ΑΑΔΕ.
 3. Καθιέρωση ενιαίων κανόνων αντιμετώπισης των αιτημάτων των συναδέλφων και συναδελφισσών έτσι ώστε να εδραιωθεί ένα αίσθημα δικαίου, αξιοκρατίας και διαφάνειας.

Αθήνα 18.9.2018