«Ανεξαιρέτως» υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών. Αυτό τονίζει το υπουργείο Εσωτερικών σε έγγραφή απάντησή του προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα, το έγγραφο που υπογράφεται από τον υπουργό, Αλέξη Χαρίτση, αναφέρει τα εξής:

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών

ΣΧΕΤ.: Α.Π. 849/11-7-2018 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Στο άρθρο 98 παρ. 1 και 2 του ν. 4483/2017 προβλέπεται ότι « 1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. 2. Στην κατηγορία Α΄ συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό … οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, …..»
Οι οδηγοί και οι χειριστές / εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων αποτελούν διαφορετικούς κλάδους, επομένως οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών υπάγονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, ανεξαιρέτως.

Περαιτέρω, αναφορικά με τη μνεία που κάνετε στο αριθμ. 849/11-7-2018 έγγραφό σας σε σχετική απόφαση κλιμακίου του I Τμήματος, θέτουμε υπόψη σας ότι η υπηρεσία μας δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr