Σε τρεις κατηγορίες χωρίζονται οι περίπου 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πρόκειται για το επίδομα το οποίο βρέθηκε και πάλι στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την προ ημερών κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ σχετικά με το πόρισμα της Επιτροπής, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην περικοπή του, λόγω ευθυγράμμισης «με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία».

Να σημειωθεί ότι, υπολογίζεται, ότι ένα μεγάλο τμήμα υπαλλήλων που ίσως να φτάνουν και τους μισούς από το σύνολο των δικαιούχων, είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΥΑΑριθμ. οικ.2/16519/0022 του 2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ. γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρωνδιασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.

β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

[Αρχή Τροποποίησης]«στ) Οι πυροτεχνουργοί, “ναρκαλιευτές”, καμινευτές, λεβητοποιοί, οξυγονοκολλητές, συγκολλητές μετάλλων, αναμεταλλωτές, χύτες μετάλλων, επιμεταλλωτές, ελασματουργοί, σφυροκοπανιστές, υφαλοχρωματιστές, υαλουργοί, χαλκουργοί, σωληνουργοί, δεξαμενιστές, επενδυτές λεβήτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβο-λής, τεχνίτες αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρώστες δια συσκευών ψεκασμού (πιστολαδόροι), τεχνίτες θερμικών κατεργασιών, επικινικελωτές, σαπωνοποιοί, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο σε συσσωρευτές, οι τεχνίτες κατασκευής αρβυλών και απαρτίων, οι τεχνολόγοι μηχανικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων (ΑΦ-ΕΠ), οι τεχνολόγοι μηχανικοί, οι τεχνικοί ΑΦ-ΕΠ και οι μηχανικοί πλοίων και υποβρυχίων που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια – Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και οι τεχνίτες παροχής αερίων νάρκωσης του ΥΠΕΘΑ.»

[Αρχή Τροποποίησης]Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζημίωση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας..

Β. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης, για μεν το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρ-καλιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 904/1978 (Α΄ 217), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232), για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα «ναρκαλιευτές» από την παρ. στ΄ της υ.α. 2/31081/0022/30.4.2012 (Β΄ 1399), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232).

Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.1.2013. – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 124 ΤΟΥ Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216 Α/11-10-13 [Τέλος Τροποποίησης]

«ζ) Ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, Η/Ν συσκευών, εφαρμοστές, οπλουργοί, λεμβουργοί, λιπαντές -απολιπαντές, μηχανικοί και τεχνίτες αρμάτων – βαρέων οχημάτων – αυτοκινήτων – οχημάτων πάσης φύσεως επί όλων των μερών αυτών, μηχανοτεχνίτες, μηχανικοί και τεχνίτες μηχανών εσωτερικής καύσεως, τεχνίτες και ελεγκτές ΜΕΚ, πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί πλοίων και οπλικών συστημάτων, διανάκτες καυσίμων, χειριστών εγκαταστάσεων αγωγών καυσίμων και αντλιοστασίων καυσίμων, συντηρητές και χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες σωστικών μέσων, τορναδόροι, τορνευτές, φανοποιοί, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων απασχολούμενοι σε οικοδομές και υπόγεια δίκτυα, τεχνίτες πυροσβεστήρων, τεχνίτες σιδηροβιομηχανίας, εργαλειομηχανών, οργάνων ακριβείας – οπτικών μέσων, πυροβόλων, ελαστικών, αναγομωτές, ελαστικών επισώτρων, θερμαστές, κλιβανιστές, ρεκτιφιαδόροι, τεχνικοί ηλεκτρολογίας (ηλεκτρο-τεχνίτες και ηλεκτρολόγοι μηχανών – αρμάτων – οχημάτων μάχης και μη μάχης – εγκαταστάσεων και δικτύων – αυτοκινήτων – οχημάτων – Η/Ζ – περιελίξεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια – Ελικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ.». – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤ. στ ΚΑΙ ζ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. . 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ [Τέλος Τροποποίησης]

3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.

β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

[Αρχή Τροποποίησης]δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια.«Οι χημικοί μεταλλουργοί που απασχολούνται μόνο με την εξόρυξη, καμινεία και τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων. Το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστήρια βιομηχανικής και ραδιολογικής ακτινοβολίας και το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή βερνικιών και χρωμάτων εκτός των πακεταριστών».– ΠΡΟΣΘ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

[Αρχή Τροποποίησης]«στ) Οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι ψυκτικοί και οι σιδηρουργοί που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια

Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι τεχνίτες ορθοπεδικών μηχανημάτων και ειδών που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά ΑεροδρόμιαΕλικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ».– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. στ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων.[Αρχή Τροποποίησης]«Οι τεχνίτες οικοδομικών εργασιών που απασχολούνται σε οικοδομικές εργασίες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις».– ΠΡΟΣΘ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ζ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«η) Οι υποδηματοποιοί που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής και οι αρτεργάτες αρτοποιοί στα εργαστήρια παραγωγής άρτου και διπυρίτη άρτου. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις κορυφές των βουνών (RADAR), σε εγκαταστάσεις με κεραίες λήψηςεκπομπής, καθώς και κάτω από την επιφάνεια της γης»– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

4. Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:

α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).

[Αρχή Τροποποίησης]«γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση, τυπογραφικές εργασίες, καθώς και εκτύπωση γεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρτών».– ΑΤΝΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολούνται με την φόρτωσηεκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης και υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων».– ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ δ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 2/31081/0022/12 (ΦΕΚ 1399 Β/30-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ[Τέλος Τροποποίησης]

5. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr