Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να καλύψει τις αυξηµένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη νεοσυσταθείσα ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας (ΑΥΕ) Ο.Τ.Α., με τη διαδικασίας της μετάταξης.

Οι µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού.

Οι θέσεις

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι µόνιµοι/ες υπάλληλοι Υπουργείων, άλλων δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.∆.∆. Ανεξάρτητων Αρχών, Περιφερειών και ∆ήµων.

Οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσµία, που αρχίζει την ερχόμενη ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | Προβολή/κατέβασμα
ΠΗΓΗ: epoli.gr