Η εισαγωγή και καθιέρωση ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή , το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του ΥΠΔΑ , ως υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αυτο-αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, μέσω προτύπων Δ.Ο.Π. όπως το Κ.Π.Α., δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για το Κ.Π.Α. η οποία είναι προσβάσιμη στο δικτυακό τόπο: https://e-quality.minadmin.gov.gr.

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής είναι η διάδοση του Κ.Π.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, προκειμένου να διευκολυνθούν στη διαδικασία εφαρμογής του.

Εφαρμογή κοινού πλαισίου αξιολόγησης

ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ