Απάντηση σε ερώτημα για την δοκιμαστική υπηρεσία των δημοτικών υπαλλήλων δίνει το υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στο σχετικό ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο θεσμός της δοκιμαστικής υπηρεσίας στοχεύει στην εκτίμηση της καταλληλότητας του δοκίμου υπαλλήλου στην άσκηση των καθηκόντων του κλάδου και της οργανικής θέσης, στην οποία διορίζεται, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης οργανικών θέσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 προβλέπεται ότι «….η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και θα διαρκέσει κατ` ανώτατο όριο μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης των ατομικών πράξεων διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων…….
Οι προσληφθέντες που περιλαμβάνονται και στον πίνακα διοριστέων συνεχίζουν να απασχολούνται μέχρι την προηγούμενη της ορκωμοσίας τους, που θα γίνει μετά τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής κατά τα ανωτέρω πρόσληψης τους. Ο χρόνος που διανύουν οι ανωτέρω στους Ο.Τ.Α. μέχρι την ορκωμοσία τους θεωρείται πραγματική δημόσια υπηρεσία».

Όπως έχει κριθεί με την αριθμ. 16/2000 απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, η απασχόληση αυτή γίνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου η οποία, για όσους περιλαμβάνονται και στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, η σχέση τους από τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετατρέπεται σε δημοσίου δικαίου, από την αρχική πρόσληψή τους.

Ωστόσο, οι προσληφθέντες δεν έχουν αξιολογηθεί ούτε έχει κριθεί η καταλληλότητά τους, επομένως θα πρέπει να διανύσουν τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3584/2007 από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους ως μονίμων, η δε αυτοδίκαιη μονιμοποίησή τους θα αναδράμει στο χρόνο συμπλήρωσης δύο (2) ετών από την αρχική πρόσληψη. Αν συντρέξει περίπτωση εξαίρεσης από την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση, θα δοθεί όμοια αναδρομικότητα και στην κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, εφόσον είναι θετική.

Μετά τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας θα μπορεί να διενεργηθεί και μετάταξη του προσωπικού αυτού σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με το άρθρο 76 του ΚΚΔΚΥ

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr