Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.« χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σε όσους εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) και υπηρετούν σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Η διάρκεια της προαναφερθείσας αδείας είναι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξήντα (60) ημέρες πραγματικής απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 99
Άδεια επικίνδυνης εργασίας

Με τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου παύει η διάκριση και η ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων του ίδιου κλάδου και της ίδιας ειδικότητας που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες που εισήχθη με την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4111/1960 και την κατάργηση του άρθρου 12 του Β.Δ. 933/1966, οι οποίες έλαβαν χώρα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 άρθρου 66 Ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/27.6.2011).

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας δικαιούνται αδείας επικίνδυνης εργασίας πέντε (5) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει, η άδεια αυτή, τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας, όπως ακολούθως περιγράφεται ότι πιστοποιείται.

Με την ως άνω πρόβλεψη της άδειας περιορίζεται ο χρόνος έκθεσης, των ως άνω αναφερόμενων εργαζομένων, σε δόσεις ακτινοβολιών από τη χρήση ακτινολογικών μηχανημάτων και ραδιοϊσοτόπων σε πάσης φύσεως εργαστήρια των δομών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, η ακόλουθη πρόβλεψη καταλαμβάνει και στοχεύει στην προστασία των, σε καθημερινή βάση, εργαζομένων, κατά κύρια και τακτική απασχόληση με τις αυτές δραστηριότητες, συνεπεία των οποίων εκτίθενται σε ακτινοβολία σε τέτοιους εργασιακούς χώρους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 99
Άδεια επικίνδυνης εργασίας

1. Σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως τα κέντρα υγείας και τα εργαστήριά τους, είτε πρόκειται για κεντρικά διαγνωστικά, είτε για λειτουργούντα εντός των δομών τους, είτε για κέντρα ειδικής φροντίδας χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας.

2. Η διάρκεια της άδειας της παρ. 1 είναι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξήντα (60) ημέρες πραγματικής απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Για τον πλήρη μήνα που απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας δύο (2) ημερών. Για τον τρόπο χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής άδειας.

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από την οικεία ΔΥΠΕ, μετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία όπου απασχολήθηκε.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43801?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook