του Βασίλη Τραϊανόπουλου

Επειδή κατά τον Αστικό Κώδικα αρ. 651 η εργασιακή σχέση είναι προσωπικής φύσης, θα πρέπει ο εργαζόμενος , να συναινέσει στον δανεισμό του σε άλλο εργοδότη, διαφορετικά η σύμβαση δανεισμού είναι άκυρη. Αυτονόητο είναι ότι οι βασικοί όροι εργασίας δεν μπορούν να μεταβληθούν. Κατά συνέπεια ο μισθός και το αντικείμενο της εργασίας του εργαζόμενου δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Επομένως 
οι προϋποθέσεις έγκυρου δανεισμού είναι:
α) Συμφωνία μεταξύ δανείζοντος και δανειζόμενου εργοδότη.
β) Συναίνεση του μισθωτού
γ) Προσωρινότητα του δανεισμού και μόνο για την κάλυψη κατά κανόνα έκτακτων και ευκαιριακών αναγκών .
δ)Η πρόσληψη του εργαζόμενου γίνεται με σκοπό την παροχή εργασίας στην επιχείρηση που τον προσλαμβάνει και για τις λειτουργικές της ανάγκες και όχι με σκοπό τον δανεισμό σε άλλη επιχείρηση.
ε)οι βασικοί όροι εργασίας δεν μπορούν να μεταβληθούν

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Ο Βασίλης Τραϊανόπουλος, προϊστάμενος Ειδικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)