To Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την με αριθμ Πρωτ. : οικ. 23400/662εγκύκλιο σχετικά με  τη συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής.

Σε συνέχεια ερωτημάτων σχετικά με το εάν η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, σας πληροφορούμε τα εξής:Ι. Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας1. Το άρθρο 657του Αστικού Κώδικαορίζει τα εξής: «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από 10ήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργασθεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητά του.Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.»2. Το άρθρο 658 του Αστικού Κώδικααναφέρει τα ακόλουθα: «Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίσθηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για τοδιάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση, επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.»3. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι για να διατηρηθεί η αξίωση του εργαζομένου για το μισθό, μολονότι δεν παρέχει εργασία, πρέπει το κώλυμα για παροχή εργασίας να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, ήτοι σε λόγο που κατά την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, καθιστά δικαιολογημένη τη μη παροχή εργασίας. Να μη μπορεί,δηλαδή, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να αξιωθεί από τομισθωτό η παροχή εργασίας εξαιτίας του σπουδαίου λόγου. Σπουδαίος λόγος αποχής από την εργασία μπορεί να είναι οποιοδήποτε πραγματικό περιστατικό που αναφέρεται είτε στο πρόσωπο του μισθωτού και γενικότερα στη δική του «σφαίρα», είτε σε πραγματικό γεγονός που δημιουργεί αντικειμενική αδυναμία

2παροχής εργασίας (Αγαλλόπουλος, ΕργατικόΔίκαιο,1958, σελ.211-212,Κουκιάδης, ΕργατικόΔίκαιο -Ατομικές εργασιακές σχέσεις και δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 2017, σελ. 677-678, Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο -Ατομικές εργασιακές σχέσεις, 2015, σελ. 736-740,Βλαστός, Σύμβασηεξαρτημένης εργασίας,1990, σελ. 590-591, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος ΕιδικόΕνοχικό Δίκαιο, 1980, σελ.495, ΑΠ 328/1976, ΕφΠειρ 917/1996,ΠρΑθ 3219/1974, ΠρΚω 15/1961).ΙΙ. Συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής1. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 58 του π.δ.26/2012«Κωδικοποίηση σεενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(Α ́57)ορίζει ότι:«7. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.»2. Άλλωστε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 118 του π.δ. 26/2012:«3. [..] μέλη εφορευτικών επιτροπών […] που αμελούν ή δείχνουν απείθεια στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, ή επεμβαίνουν ενεργώς και με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις σε εκλογικές ενέργειες ή δείχνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς τα αξιώματα και τις ιδιότητες τους σε ζητήματαεκλογικά, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών μέχρι δύο χρόνια και με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Ποινικού Κώδικα, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια.»Όπως γίνεται δεκτό, σκοπός του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος που ρυθμίζει την εκλογική διαδικασία, είναι η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και η απρόσκοπτη άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των ψηφοφόρων. Τον σκοπό αυτό εξυπηρετούν και οι εφορευτικές επιτροπές που συστήνονται στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα και για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης, για τις περιπτώσεις που απόαμέλεια ήαπείθειατα μέλη τους παραλείπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, αντιμετωπίζει με εξαιρετική απαξία τις συμπεριφορές αυτές και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις (ΑΠ 80/2015 ποιν.). 3. Από τις ανωτέρωδιατάξεις συνάγεται ότι η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους σε εφορευτική επιτροπή,κατόπινκλήσηςαπό δημόσιααρχή,αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντοςκαι επομένως συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασίακατά τηνημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας,αντιμετωπιζόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα(βλ.καιΚουκιάδη, ό.π., σελ. 678 με ειδική αναφορά στην άσκηση νόμιμου καθήκοντος). 4. Περαιτέρω,και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνοπου απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής,ο οποίος δεν μπορείνα προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά την επόμενηημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασίακαι αντιμετωπίζεταιομοίως σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα.