Οδηγίες για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης δίνει εγκύκλιος του Ταμείου.

Όπως αναφέρεται η προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης με παράλληλη ασφάλιση αφορά όλους τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά, εφόσον ασφαλίζονταν παράλληλα σε περισσότερους τους ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από έναν από αυτούς μέχρι 31.12.2014.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά αντιστοιχεί στο (Β) τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που υπολογίζεται με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς – Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016.

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 218528/16.10.2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς και την αναλογική εφαρμογή στο Ταμείο σας των σχετικών διατάξεων των άρθρων 36 και 17 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ι. Πεδίο εφαρμογής

  1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4445/2016 (Α΄236), προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή, από 13.5.2016, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) των άρθρων 17 και 36 του ίδιου νόμου για την παράλληλη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.

Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που εμπίπτουν στα άρθρα αυτά, δόθηκαν με την Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) εγκύκλιο του Υπουργείου μας.

  1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 προβλέπεται ρητά ότι «ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο ΕΤΕΑ από 1.1.2015 έως και 12.5.2016».

Οδηγίες για το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 96 παρ.1 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), και τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης των προσώπων που εμπίπτουν σ’ αυτό (ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.2013 που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά) έχουν δοθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ21250/οικ.7262/Δ15.110/16.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6) και Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΓ0Γ465Θ1Ω-ΕΩΤ) εγκυκλίους μας. Ειδικά στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙ, σελ. 2 της τελευταίας εγκυκλίου μας γίνεται ρητά αναφορά στην προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης λόγω καταβολής αυξημένων εισφορών ή παράλληλης ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι, με την Φ.80000/οικ.51391/1153/2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΛΓ465Θ1ΩΡΝΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου δόθηκαν νεότερες οδηγίες για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών, προκειμένου να υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 για όσους έχουν καταβάλλει αυξημένες εισφορές.

Εν κατακλείδι, η προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016 αφορά όλους τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από 1.1.2015 και μετά, εφόσον ασφαλίζονταν παράλληλα σε περισσότερους τους ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον από έναν από αυτούς μέχρι 31.12.2014.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος επικουρικής ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά αντιστοιχεί στο (Β) τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που υπολογίζεται με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και την ΥΑ οικ.23123/785/7.6.2016 (Β΄1604), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των συσσωρευμένων ασφαλιστικών εισφορών στην ατομική μερίδα του ασφαλισμένου και το προσδόκιμο ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.

ΙΙ. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος & υπολογισμός σύνταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4052/2012, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΕΠ δικαιούνται σύνταξης «εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης τους, καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν».

  1. Συνεπώς, δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ θεμελιώνεται, εφόσον ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τουλάχιστον σε έναν από τους πρώην φορείς κύριας ασφάλισης και σε τουλάχιστον έναν από τους ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, χωρίς να ελέγχεται εάν πληρούνται ταυτόχρονα και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του δεύτερου πρώην φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για κάθε επιμέρους πρ. τομέα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτές του αντίστοιχου πρ. φορέα κύριας ασφάλισης.

Παράδειγμα 1: Δημόσιος υπάλληλος, ασφαλισμένος στο Δημόσιο για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΔΥ για επικουρική σύνταξη, εργαζόταν παράλληλα ως ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο πρ. ΤΕΑΧ για επικουρική σύνταξη. Λαμβάνει κύρια σύνταξη από το Δημόσιο και του χορηγείται επικουρική σύνταξη από το πρ. ΤΕΑΧ, βάσει των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του αντίστοιχου φορέα κύριας ασφάλισης, ήτοι του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  1. Εάν ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και των δύο πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους έχει παράλληλο ή μη χρόνο ασφάλισης, η σύνταξη υπολογίζεται και από τους δύο πρώην φορείς, βάσει του άρθρου 42 παρ. 5β του ν. 4052/2012, και χορηγείται το συμφερότερο ποσό. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό της σύνταξης, αυτή απονέμεται από την αρμόδια για τα θέματα του πρώην φορέα Υπηρεσία, στην οποία έχει υποβάλει αίτηση ή έχει επιλέξει ο αιτών.

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος για επικουρική σύνταξη παράλληλα στο πρ. ΤΕΑΧ και πρ. ΤΕΑΔΥ, θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στους δύο πρώην φορείς μετά την 1.1.2015 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στην Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ που χειρίζεται τα θέματα του πρ. ΤΕΑΔΥ. Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει:

α) – (Α) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΔΥ,

– προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΔΥ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΧ μέχρι 31.12.2014 και

– (Β) τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ, ή

β) – (Α) τμήμα επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 στο πρ. ΤΕΑΧ,

– προσαύξηση για αυξημένες στο πρ. ΤΕΑΧ εισφορές και για χρόνο παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΔΥ μέχρι 31.12.2014 και

– (Β) τμήμα επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στο NDC σύστημα για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2015 και μετά στο πρ. ΤΕΑΔΥ και στο πρ. ΤΕΑΧ.

Στον ασφαλισμένο χορηγείται το συμφερότερο ποσό από την Υπηρεσία που διαχειρίζεται τα θέματα του αντίστοιχου πρώην φορέα. Εάν δεν προκύπτει διαφορά στο ποσό, η σύνταξη απονέμεται από την Υπηρεσία στην οποία υπέβαλε αίτηση, ήτοι εν προκειμένω από την αρμόδια για το πρ. ΤΕΑΔΥ.

  1. Εφόσον ο ασφαλισμένος ασφαλιζόταν παράλληλα, για διαφορετικές εργασίες, σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ φορείς επικουρικής ασφάλισης, καταβάλλοντας και στους δύο αυξημένα ποσοστά εισφορών, η Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ που θα του απονείμει την επικουρική σύνταξη, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα υπολογίσει την προσαύξηση για το σύνολο του χρόνου επικουρικής ασφάλισης που έχει δοθεί σε οποιοδήποτε εντασσόμενο πρώην φορέα.

  1. Σε ό,τι αφορά τον συνυπολογισμό του χρόνου επικουρικής ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί με εξαγορά, βάσει των οικείων διατάξεων των πρώην φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις παρ. 7 και 8 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ2Λ465Θ1Ω-ΥΟΞ) εγκυκλίου του Υπουργείου μας για την κύρια σύνταξη. Κατά συνέπεια, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε με εξαγορά λαμβάνεται υπόψη είτε

α) για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, εφόσον η αναγνώριση χώρησε στον φορέα, ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών, είτε

β) για τον υπολογισμό της προσαύξησης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, εφόσον η αναγνώριση έχει χωρήσει στον φορέα ο χρόνος του οποίου υπολογίζεται για την προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι, επί αιτήσεων αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου από 1.1.2015 και μετά, ο χρόνος που αναγνωρίστηκε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του (Β) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, με βάση το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC).

ΙΙΙ. Έναρξη συνταξιοδότησης

  1. Εφόσον τα υπαγόμενα στο παρόν έγγραφο πρόσωπα έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και εφεξής, απευθυνόμενη σε έναν από τους ενταχθέντες σ’ αυτό πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, θεωρείται ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα συνταξιοδότησης και στον δεύτερο πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν επικουρική σύνταξη [(Α1) τμήμα με το σύστημα καθορισμένων παροχών + (Α2) προσαύξηση + (Β) τμήμα με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης] για το σύνολο του χρόνου ασφάλισής τους στους πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και σε περίπτωση που συνεχίζουν και μετά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης να απασχολούνται, εφαρμόζονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Παράδειγμα 3: Ιδιωτικός υπάλληλος ασφαλίζεται, για δύο διαφορετικές εργασίες, παράλληλα στο πρ. ΤΕΑΥΕΚ (ως υπάλληλος εμπορικού καταστήματος) και στο πρ. ΕΤΕΑΜ (ως υπάλληλος γραφείου). Την 1.9.2017 υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΕΠ/πρ. ΤΕΑΥΕΚ για επικουρική σύνταξη, συνεχίζει όμως την απασχόλησή του ως υπάλληλος γραφείου. Η επικουρική του σύνταξη υπολογίζεται από την αρμόδια για τα θέματα του πρ. ΤΕΑΥΕΚ Υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ για το σύνολο του χρόνου επικουρικής ασφάλισης στο πρ. ΤΕΑΥΕΚ και στο ΕΤΕΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη και τον παράλληλο χρόνο που έχει διανύσει στο πρ. ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο. Για τον εν λόγω ασφαλισμένο, από 1.9.2017 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

  1. Σε περίπτωση που με βάση τις διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ φορέων επικουρικής ασφάλισης προκύπτει διαφορετική ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, τότε το σύνολο της επικουρικής σύνταξης [(Α1) τμήμα με το σύστημα καθορισμένων παροχών + (Α2) προσαύξηση + (Β) τμήμα με το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης] χορηγείται από τη συντομότερη χρονικά ημερομηνία που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναστάσιος Πετρόπουλος

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr