Διαβάζουμε στο σημερινό τεύχος της εφημερίδας Εστία την με αριθμ. 34237/Δ1/11643 απόφαση του Υπουργού Εργασίας με Θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με την οποία η σχετική αίτηση υποψηφιότητας υποβάλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της  δημοσίευσης στις εφημερίδες. Με δεδομένο ότι η δημοσίευση έγινε σήμερα 02-08-2019 η προθεσμία λήγει στα μέσα της επόμενης βδομάδας.

Αναζητήσαμε την αντίστοιχη απόφαση στο πρόγραμμα Διαύγεια αλλά δεν κατέστη εφικτό να την ανακαλύψουμε. Προφανός και Ενώ απ΄ όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4  του Ν. 3861/10  «4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:  11.προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,…»

Βέβαια  στο πρόγραμμα διαύγεια έχουν αναρτηθεί σχετικές με την απόφαση προκήρυξης της θέσης πράξεις όπως οι

  1. ΑΔΑ: 6ΖΥΥ465Θ1Ω-7ΟΑ – Απευθείας ανάθεση για τη δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
  2. ΑΔΑ: 7Ν1Ψ465Θ1Ω-Μ0Λ – Απευθείας ανάθεση για τη δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

3 ΑΔΑ: 6ΗΟΟ465Θ1Ω-Ν92 – δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σε δύο ημερίσιες εφημερίδες,

οι οποίες αφορούν το οικονομικό σκέλος αυτής και μόνο δηλαδή τις πληρωμές στην εφημερίδα Εστία και στην Ελεύθερη Ώρα για την δημοσίευση της προκήρυξης  .

εδώ οι φώτο της δημοσίευσης  για τους άπιστους

prokirixi1

prokirixi2