Δυσάρεστες εκπλήξεις κρύβει το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος ακόμα και την τελευταία στιγμή.

Το νομοσχέδιο για το Επιτελικό κράτος είχε αναρτηθεί στη σελίδα του opengov για διαβούλευση μετά από  πιέσεις κομμάτων και πολιτών . Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν, μετά από αιτήματα φορέων, κάποιες διατάξεις αυτού να «βελτιωθούν» .

Όμως, καθώς απ  ότι φαίνεται οι εκπλήξεις δεν θα σταματούν ποτέ διαβάζοντας το πρακτικό έκθεσης της βουλής, το οποίο έχει ημερομηνία 01.08.2019 διαπιστώνουμε  και πλήθος άλλων αλλαγών, αλλαγών που αναδεικνύουν την όχι κρυφή πλέον ατζέντα της ΝΔ για την ακύρωση ακόμα και των προγραμματισμένων προσλήψεων στον δημόσιο τομέα.

Έτσι λοιπόν ενώ στο άρθρο 116 προβλεπόταν από την αρχή ότι :

» Άρθρο 116

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Γ’

  1. Μέχρι την έκδοση της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που θα καθορίζει την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ, πρέπει να έχουν εκδοθεί: (α) πρότυπο σχέδιο δράσης Υπουργείων και πρότυπο Ε.Σ.Κυ.Π., (β) πρότυπη Έκθεση Ανάλυσης Επιπτώσεων. Μέχρι την ως άνω προθεσμία να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου.
  2. Ειδικά για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2020 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17), ως ίσχυσαν πριν από την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο.
  3. Διατάξεις με τις οποίες έχουν ήδη ανατεθεί στην ΚΕΚ συγκεκριμένες εργασίες κωδικοποίησης διατηρούνται σε ισχύ «

Έρχεται να προστεθεί στο το πρακτικό έκθεσης της βουλής και συγκεκριμένα στο άρθρο 118 -καταργούμενες διατάξεις- του νομοσχεδίου η παράγραφος 32. με τη λιτή ομολογουμένως διατύπωση «Το άρθρο 4 του ν. 4590/2019 (Α ́17).»

Τι ρυθμίζει το άρθρο 4* του ν. 4590/19 ; μα τον «Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού«

Λογικό θα μου πεις τι χρειάζεται το σχέδιο προσλήψεων όταν δεν σκοπεύεις να κάνεις προσλήψεις.

Άρθρο 4*

Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

1. Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει:

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα,

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

2. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, ο οποίος κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατόπιν, το σχέδιο αυτό εγκρίνεται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.

3. Κατ’ εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημά του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.