Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2563/οικ.30660/06-09-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με Θέμα «Επιτελικό Κράτος:οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019,Α ́133 με την οποία δίνονται οδηγίες σχετικά με τη συνέχεια και ολοκλήρωση εκκρεμών σε οποιοδήποτε στάδιο προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) .

Σε αυτήν αναφέρεται :

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ133/Α/7.8.2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος «Επιτελικό Κράτος:οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, μας ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων,τα ακόλουθα:

Άρθρο113:Τροποποίηση συγκρότησης συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) Με τις διατάξεις του αρ.113 του ν.4622/2019 τροποποιείται η συγκρότηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων επιλογής προϊστάμενων βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα ως εξής: «1. Το άρθρο86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) τροποποιείται ως ακολούθως: α.Η περίπτωση δ ́τηςπαραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:«δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ,εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β’ βαθμού ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.».

β.Η περίπτωση α ́τουδεύτερουεδαφίουτηςπαραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:«α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου.».

γ.Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα ο αναπληρωτής του μέλους της περίπτωσης δ ́της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α ́της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος κα ιπροέρχεται από άλλο φορέα, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργείται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του ΑΣΕΠ και συγκροτούμενη με απόφαση του Προέδρου του, στην οποία ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας που έχει την ιδιότητα διοικητικού υπαλλήλου του Δημοσίου. Με την απόφαση σύστασης των παραγράφων 1 και2 του παρόντος ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π. είναι τριετής. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π.δύναται να συνεδριάζει και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.».

2. α) Ηπαράγραφος1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ μετά την τοποθέτηση του συνόλου των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος.

2β)Από τη δημοσίευση του παρόντος οι κατ’ εξουσιοδότηση, των παραγράφων 1 και2 του άρθρου 86τουΚώδικαΚατάστασηςΔημοσίωνΠολιτικώνΥπαλλήλωνκαιΥπαλλήλωνΝ.Π.Δ.Δ.(ν.3528/2007), εκδοθείσες πράξεις συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων επιλογής παύουν να ισχύουν χωρίς άλλη διατύπωση.

2γ)Τα συλλογικά όργανα επιλογής του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα ανασυγκροτούνται και ορίζονται τα μέλη αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση τουπαρόντος και το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

2δ)Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά την ανασυγκρότηση των συλλογικών οργάνων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 86 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύουν».

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2β και 2γ του αρ. 113 του ν. 4622/2019:

α)λήγει η θητεία των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4622/2019 μελών των ΕΙΣΕΠ και Σ.Ε.Π.

β)η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) θα πρέπει να προβεί στην ανασυγκρότηση των τριών ΕΙ.Σ.Ε.Π.

γ)οι αρμόδιες υπηρεσίες Προσωπικού/Διοικητικού θα πρέπει να προβούν στην ανασυγκρότηση των ΣΕΠ της αρμοδιότητάς τους. Η ανασυγκρότηση των ως άνω συλλογικών οργάνων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.4622/2019 και το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου. Στο σημείο αυτό και ειδικά για τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4369/2016, όπως ίσχυε, τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από :α)έναν(1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή έναν Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου, β)έναν(1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων ,και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό,γ)έναν (1)Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δ)δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού μπορεί να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής στους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ με Α ́βαθμό. Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π.ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Με την απόφαση σύστασης ορίζεται ως Πρόεδρος ένας από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π. Επισημαίνεται ότι τα συμβούλια αυτά αμέσως μετά την ανασυγκρότησή τους, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπόδειξη των εκπροσώπων,θα πρέπει να προβούν στην εξέταση εκκρεμών σε οποιοδήποτε στάδιο κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και ενδιάμεσων επιπέδων διοίκησης ή οργανικής μονάδας αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, κατ ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007). Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Άρθρα111, 116 και 119: Κατάργηση διατάξεωνάρθρων1-13 τουν.4369/2016 περί Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Με τις διατάξεις της παρ.14 του αρ. 111 του ν.4622/2019 προβλέπεται ότι«14. Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 8 του καταργούμενου με το παρόν ν. 4369/2016, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν.4369/2016. Στις περιπτώσεις τω νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τι διατάξεις του ν.4369/2016,αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού ,που δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επιπλέον, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του αρ.119τουν.4622/2019 τα άρθρα1-13 του ν.4369/2016 καταργούνται.Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.17 του αρ. 116 του ν.4622/2019 «Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες, κατ ́εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του ν.4369/2016 αναστέλλονται χωρίς άλλη διατύπωση». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, καταργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και η πλήρωση των θέσεων που προβλέπονταν στο άρθρο 8 του προϊσχύοντος ν.4369/2016, διενεργείται σύμφωναμε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4369/2016. Αντιστοίχως,στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων τα όργανα διοίκησης τοποθετούνται βάσει των ιδρυτικών τους διατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016, αυτά ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας:

Δείτε την εγκύκλιο εδώ