Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 136/2019 απόφασή του  έκρινε νόμιμη  την καταβολή σε χρήμα την παροχή του γάλακτος στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου» αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή «Η παροχή σε χρήμα ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων Ο.Τ.Α. εμπίπτει στις νομιμοποιητικές διατάξεις του άρθρου 26 ν.3274/2004, όπως ερμηνεύτηκε  με το άρθρο 29 παρ.8 ν.3448/2006.» .