Αμέτρητες οι αλλαγές που έχουν γίνει έως και σήμερα στον κατά τα άλλα έτοιμο από καιρό πριν τις εκλογές νόμο για το » Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.»  Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφέρει κάποιες  τέτοιες περιπτώσεις.

Μετά την αύξηση του αριθμού τον μετακλητών την μείωση των απαιτούμενων προσόντων για τον διορισμό τους με ταυτόχρονη αύξηση των αποδοχών τους   για το δημόσιο συνολικά διαπιστώνουμε ότι στην ίδια γραμμή «αριστείας»  – υψηλότερες αποδοχές για   χαμηλότερα τυπικά προσόντα – ακολουθούν πιστά και οι νεοσυσταθείσες ανεξάρτητες αρχές.

Προφανώς σε αυτό το πλαίσιο της «Αριστείας»  εκδόθηκε και η απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας  (ΓΕΔΔ/16265/ 09 /10/ 2019/ΦΕΚ Β΄3858/17-10-2019 ΑΔΑ 6ΡΞ146ΜΙ0Φ-ΞΓ2)* με την οποία καταργούνται από την αρχή πενήντα ολόκληρες  θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) για να μετατραπούν σε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε θέσεις προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και σε θέσεις προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι πενήντα, ναι όχι μια και δύο άντε βρε αδελφέ και τρεις, αυτές θέσεις είχαν θεσμοθετηθεί πριν από μόλις δύο μήνες με το  άρθρο 96 του ν. 4622/19**.

 

 

*Ανακατανέμουμε  (μέσω της σύστασης – κατάργησης θέσεων) πενήντα (50) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), που έχουν συσταθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4622/2019, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής, ανά εκπαιδευτική κατηγορία ως εξής: α. καταργούμε πενήντα (50) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και β. συνιστούμε τριάντα οκτώ (38) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δέκα (10) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και δύο (2) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Η

**Άρθρο 96 του ν. 4622/19 Επιτελικό Κράτος «1. Στην Αρχή συνιστώνται πεντακόσιες (503) θέσεις, πέραν των καλυπτόμενων με μετακλητούς, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: α) Τετρακόσιες πενήντα μία (451) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). β) Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. γ) Δώδεκα (12) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). δ) Τριάντα (30) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). ε) Τρεις (3) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). στ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.»