Προς:

1. Ομοσπονδίες – μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

2. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

3. Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

Θέμα: Μητρώο πραγματικών δικαιούχων – Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου

 

Συνάδελφοι,

Με τον Ν4557/18 «Πρόληψη και καταστολή Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις», ενσωματώθηκε  στο εθνικό δίκαιο η παραπάνω οδηγία για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στη Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα του Νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Υπόχρεοι υποβολής είναι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα πρωτοβάθμια Σωματεία.

Τα Νομαρχιακά Τμήματα δεν είναι υπόχρεοι.

Επειδή η προθεσμία υποβολής λήγει την 1η Νοέμβρη 2019, και τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά, 10.000€, σας καλούμε να ενημερώσετε όλα τα σωματεία σας.

Για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, καθώς και σχετικά υποδείγματα των εγγράφων που θα χρειαστούν.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

 

Επιστολή – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων – Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου

Συνημμένα:

Γνωμοδοτικό Σημείωμα Νομικής Συμβούλου

Πρότυπο Πρακτικού για Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμια

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Πρότυπο

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

via Επιστολή – Μητρώο πραγματικών δικαιούχων – Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου — ΑΔΕΔΥ