Σε μια ανακοίνωση που πιο πολύ μοιάζει με δελτίο τύπου του Υπουργού Εργασίας παρά με ανακοίνωση συλλογικού οργάνου, εξέδωσε η πλειοψηφία του ΔΣ του Συλλόγου μας όσον αφορά το ζήτημα που  έχει προκύψει με την κατάθεση του Ε 12.

Η «αναστάτωση» που προκλήθηκε μάλλον έρχεται να επισφραγίσει μια συγκαλυμμένη επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο και να δικαιολογήσει την απόσταση της πλειοψηφίας του Συλλόγου από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.. Εν κατακλείδι «για όλα φταίει η ΑΡΣΥ»..

Το ζήτημα της υποβολής του Ε12 δεν είναι θέμα «καθ’ υπερβολή».  Δεν τίθεται από καμία παράταξη, υφίσταται ως ζήτημα από τις 09.09.2019 και αφορά άμεσα τόσο τους συναδέλφους που υπηρετούν στο ΣΕΠΕ όσο και τους εργαζόμενους και εργοδότες στα οικοδομικοτεχνικά έργα.

Ισχυρίζονται ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, μόλις πληροφορήθηκε..ότι εισήχθη τροπολογία, κλπ., κλπ.» αλλά δεν λένε ότι ήταν το εκλεγμένο με την ΑΡΣΥ μέλος μας που στις 23-10-2019 ενημέρωσε με email τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου σχετικά με την κατάθεση της τροπολογίας.

Ισχυρίζονται ότι «δεν εφησύχασαν αλλά αντέδρασαν και κατέθεσαν στον Υπουργό ένα ολόκληρο ΣΗΜΕΙΩΜΑ στις 25-10-2019» όταν το επίμαχο νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί στη Βουλή με ψήφους της ΝΔ και της Ελληνικής λύσης από τις 24-10-2019.

Ισχυρίζονται ότι διασπείρουμε ψευδείς ειδήσεις και πληροφορίες όταν μιλάμε για επιστροφή στο παρελθόν αλλά στις ακόλουθες διατάξεις δεν διαπιστώνουμε καμία διαφορά.

Άρθρο 33 ν. 1836/ 1989 όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του Ν. 4635/19 Νέα διάταξη άρθρου 33 μετά την ψήφιση του Ν. 4635/19
Βιβλία ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).
3. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,. Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4.
Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
1. Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το απασχολούμενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), όπως ισχύει.
2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας, για κάθε ημέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ιδίως ο υπόχρεος εργοδότης για την αναγγελία, η διαδικασία υποβολής της αναγγελίας τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 3.
5. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τουλάχιστον βαρετό, αν όχι απωθητικό, για τους συναδέλφους να παρακολουθούν τις διαμάχες των συνδικαλιστών τους..

Εμπιστευόμαστε, όμως, την μνήμη και την κρίση σας

Θα συνεχίσουμε να ήμαστε στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενοι τα πραγματικά συμφέροντα των συναδέλφων όπως έχουμε κάνει από το 2004 έως σήμερα.