Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών ΑΔΑ : 6Ω2ΨΗ-ΡΧ0 / 05-11-2019 «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, συναπεία των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του ΑΣΕΠ του άρθρου 9 του ν.4354/215 επί ενστάσεων του ανωτέρου προσωπικού»