Η  υπ’ αριθμ. 200/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσαφηνίζει, την υποχρέωση της Διοίκησης,  ως προς την συμμόρφωση  κατόπιν έκδοσης ακυρωτικών αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου. Στην προκειμένη περίπτωση με σχετικές αποφάσεις  κρίθηκε παράνομη και ακυρωτέα η παράλειψη του Υπουργείου Εξωτερικών να προαγάγει τους προσφεύγοντες υπαλλήλους.

Στην γνωμοδότηση αυτή που εκδόθηκε στις 29-10-2019 και δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή από το αρμόδιο υπουργείο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία ότι η Διοίκηση δεν έχει μόνο υποχρέωση να θεωρεί την πράξη που ακυρώθηκε από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, ως ανίσχυρη και ανύπαρκτη στο νομικό κόσμο, αλλά επιπλέον υποχρεούται να προβεί στη λήψη θετικών ενεργειών για την αναμόρφωση της νομικής κατάστασης που προέκυψε άμεσα ή έμμεσα από  την πράξη αυτή, τροποποιώντας και ανακαλώντας τις διοικητικές πράξεις που μεσολάβησαν με αναδρομική ισχύ. Σε περίπτωση πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα για τον υπάλληλο απώλεια αποδοχών, η πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση επιτάσσει και την καταβολή των αποδοχών του αναδρομικού διαστήματος, καθόσον ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου δεν αποτελεί αντάλλαγμα υπηρεσιών αλλά παρακολούθημα της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας και όταν ο υπάλληλος χωρίς υπαιτιότητά του, αδυνατεί να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, εν προκειμένω,  η Διοίκηση υποχρεούται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώθηκαν παραλείψεις προαγωγής υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, όχι μόνο να προβεί στην αναδρομική προαγωγή τους, αλλά επιπλέον, να καταβάλει στους υπαλλήλους αυτούς και τις μισθολογικές διαφορές των αποδοχών του αναδρομικού διαστήματος.