Εγκύκλιο οδηγία με απ .:ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/1/οικ.2118/14-01-2020απέστειλε το ΥΠ. Εσωτερικών με την οποία ζητά από όλα τα πρωτοβάθμια Πειθαρχικά συμβούλια να στείλουν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με  τις υποθέσεις που έχουν εξετάσει από 01-012019 έως 31-12-2019 με την πρωτότυπη και ασαφή αιτιολογία ότι» η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα. «.   Το ερώτημα μας είναι χρήσιμα για τι και σε ποιον;

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Άμεσες ενέργειες των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων για αποστολή στοιχείων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαραγράφου8 του άρθρου 146Ατου Ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ)«Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.». Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α’ 161, Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ανήκουν «……γ)Η παρακολούθηση της πορείας των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονται στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. δ) Η τήρηση στοιχείων για την σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.».Συναφώς είχε εκδοθεί και η υπ’ αριθ. 1924/οικ.45923/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΑ0465ΧΘΨ-ΒΕΖ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 01-01-2019 έως 31-12-2020.

Ως εκ τούτου καλούνται τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προβούν στη συμπλήρωση και αποστολή του αρχείου Excelμε τίτλο «Στοιχεία πειθαρχικών υποθέσεων Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων»,που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας (www.ypes.gr) στη διαδρομή Ανθρώπινο ΔυναμικόΔημοσίου Τομέα→ Πειθαρχικά Συμβούλια (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/peitharchika-symvoylia),στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.sarantakou@ydmed.gov.grκαι στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.kosma@ydmed.gov.grμέχρι τις 31-1-2020.

Στο αρχείο Excel καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με:

  • τον αριθμό των υποθέσεων που είχαν εκδικασθεί από 01-01-2019 έως 31-12-2019
  • τον αριθμό των υποθέσεων που εκκρεμούσαν έως τις 31-12-2019
  • λειτουργικά προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και καθυστερούν την εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων
  • την ημερομηνία εισαγωγής κάθε εκδικασθείσας υπόθεσης (από 01-01-2019 έως 31-12-2019) στο οικείο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (βάσει της ημερομηνίας πρωτοκόλλου του εισερχομένου εγγράφου)
  • την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση(από 01-01-2019 έως 31-12-2019)
  • την εκδοθείσα απόφαση για κάθε εκδικασθείσα υπόθεση(επιλογή από συγκεκριμένη λίστα)

 

Η εν λόγω ενημέρωση κρίνεται ως απαραίτητη προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων στα οικεία Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα.